Mokesčių lengvatos

Lietuvoje yra numatytos mokesčių lengvatos įmonėms, kurios investuoja į mokslinius tyrimus ir eksperimentinę plėtrą. 

Lietuvoje yra numatytos 2 mokesčių lengvatos įmonėms, kurios investuoja į mokslinius tyrimus ir eksperimentinę plėtrą bei 1 lengvata įmonėms, kurios siekia technologinio atsinaujinimo:

 1. MTEP mokesčių lengvata (LR pelno mokesčio įstatymo 171 straipsnio 1 dalis).
 2. Pagreitinta MTEP naudojamo ilgalaikio turto amortizacija (LR pelno mokesčio įstatymo 171 straipsnio 2 dalis).
 3. Investicinio projekto lengvata (LR pelno mokesčio įstatymas 461 straipsnis). 

Nauda įmonėms – mažinamas pelno mokestis.

Trys etapai norint pasinaudoti MTEP mokesčių lengvatomis

 1. Identifikuoti MTEP.
 2. Parengti MTEP darbų dokumentaciją (išskyrus Investicinio projekto lengvatą)
 3. Pasinaudoti lengvata, apskaičiuojant pelno mokestį.

Kas yra MTEP?

MTEP apima tris veiklos sritis:

 • fundamentinius mokslinius tyrimus (tyrimai, atliekami siekiant visų pirma įgyti naujų žinių, tuo metu neturint tikslo konkrečiai panaudoti gautų rezultatų);
 • taikomuosius (pramoninius) mokslinius tyrimus (tyrimai, atliekami norint gauti naujų žinių ir pirmiausia skiriami specifiniams praktiniams tikslams pasiekti arba uždaviniams spręsti);
 • eksperimentinę plėtrą (sukauptu pažinimu grindžiama veikla, kurios tikslas – kurti naujas medžiagas, produktus ir įrenginius, diegti naujus procesus, sistemas ir paslaugas arba iš esmės tobulinti jau sukurtus ar įdiegtus).

Kriterijai identifikuojantys MTEP:

 • apčiuopiamas naujumo elementas bei mokslinio ir (arba) technologinio neapibrėžtumo sprendimas;
 • MTEP darbais turi būti siekiama mokslinės ar technologijų pažangos;
 • darbų rezultatas yra reikšmingas ne tik jį iniciavusiai bei vykdžiusiai įmonei;
 • siekiama išspręsti mokslinę ar technologinę problemą;
 • naujai pritaikomos žinios ir technologijos;
 • tikėtina, kad rezultatai bus patentuotini;
 • dauguma darbuotojų yra asmenys, įgiję aukštąjį išsilavinimą, nemaža jų dalis turi mokslo laipsnį ar ilgalaikės darbo MTEP projektuose patirties;
 • naudojami visuotinai pripažinti mokslinių tyrimų metodai arba kuriami nauji metodai.

MTEP lengvata

Esmė – apskaičiuojant pelno mokestį, sąnaudos, išskyrus ilgalaikio turto nusidėvėjimo arba amortizacijos sąnaudas, patirtos MTEP, tris kartus atskaitomos iš pajamų.

Būtina sąlyga – MTEP darbai turi būti susiję su įmonės vykdoma įprastine ar numatoma vykdyti veikla, iš kurios yra arba bus gaunama ekonominė nauda.

MTEP darbų sąnaudoms priskiriama: 

 • darbuotojų darbo užmokesčio, PSD, VSD sąnaudos;
 • komandiruočių sąnaudos;
 • MTEP darbuose sunaudotų žaliavų, medžiagų, kito trumpalaikio turto sąnaudos;
 • sąnaudos, patirtos perkant paslaugas susijusias su MTEP;
 • sąnaudos, patirtos įsigyjant MTEP sudedamuosius darbus iš kito fizinio ar juridinio asmens;
 • PVM sąnaudos, kurios pagal PVM įstatymą negali būti atskaitomos.

Pagreitinta MTEP naudojamo igalaikio turto amortizacija

Nuo 2008 metais prasidėjusio mokestinio laikotarpio pradžios MTEP veikloje naudojamam ilgalaikiam turtui yra nustatyti sutrumpinti nusidėvėjimo normatyvai metais:

TURTO GRUPĖ

ĮPRASTAS LAIKOTARPIS

MTEP

Mašinos ir įrengimai

5

2

Įrenginiai (statiniai, gręžiniai ir kt.)

8

2

Kompiuterinė technika ir ryšių priemonės (kompiuteriai, jų tinklai ir įranga)

3

2

Programinė įranga

3

2

Įsigytos teisės

3

2

Turtas turi būti naudojamas vien tik MTEP veiklai arba daugiausiai MTEP veiklai, bet ne epizodiškai.

Investicinio projekto lengvata

Investicinis projektas (LR pelno mokesčio įstatymas 2 straipsnis 121 dalis) – įmonės investicijos į LR pelno mokesčio Įstatymo 461 straipsnio 1 dalies 1 punkte nurodytą ilgalaikį turtą, skirtos:

 • naujų, papildomų produktų gamybai ar paslaugų teikimui;
 • arba gamybos (ar paslaugų teikimo) pajėgumų didinimui;
 • arba naujo gamybos (ar paslaugų teikimo) proceso įdiegimui;
 • arba esamo proceso (jo dalies) esminiam pakeitimui;
 • taip pat tarptautiniais išradimų patentais apsaugotų technologijų įdiegimui.

Lengvatos esmė – apmokestinamasis pelnas gali būti sumažintas ne daugiau kaip 50 procentų investicinio projekto išlaidų suma. Jei išlaidų suma yra didesnė nei 50 procentų – šią sumą viršijančios išlaidos gali būti perkeliamos už vėlesnius keturis vienas po kito einančius mokestinius laikotarpius.

Reikalavimai turtui ir lengvatos taikymui:

 1. turtas yra nenaudotas ir pagamintas ne anksčiau kaip prieš 2 metus;
 2. turtas yra priskirtinas ilgalaikio turto grupėms „mašinos ir įrengimai“, „įrenginiai (statiniai, gręžiniai ir kt.“, „kompiuterinė technika ir ryšių priemonės (kompiuteriai, jų tinklai ir įranga)“, „programinė įranga“, „įsigytos teisės“;
 3. apmokestinamasis pelnas gali būti sumažintas tik per 2009–2018 metų mokestinius laikotarpius patirtomis išlaidomis;
 4. įmonė, ketinanti sumažinti apmokestinamąjį pelną dėl vykdomo investicinio projekto, turi informuoti vietos mokesčių administratorių;
 5. lengvata naudojasi įmonės diegiančios inovacijas, o ne jas kuriančios.

Kad būtų galima įvertinti lengvatos taikymo pagrįstumą įmonė turi turėti:

 1. Juridinę galią turinčius turto įsigijimo dokumentus.
 2. Dokumentus, įrodančius, kad turtas nenaudotas ir pagamintas ne anksčiau kaip prieš 2 metus.
 3. Įvedimo į eksploataciją aktus.
 4. Pranešimą apie vykdomą investicinį projektą. Kuriame turi būti nurodyta:
 • įmonės pavadinimas, mokesčių mokėtojo kodas, buveinės adresas, pranešimo data;
 • trumpas investicinio projekto tikslų aprašymas;
 • turto, atitinkančio nustatytus reikalavimus, pavadinimas;
 • turto įsigijimo išlaidos;
 • preliminarus laikotarpis, per kurį numatomi atlikti darbai;
 • mokestinis laikotarpis, nuo kurios ketinama sumažinti pelną.

        5. Kitus dokumentus, įrodančius turto reikalingumą investicinio projekto vykdymui bei jo naudojimo įmonės veikloje laikotarpį.

Dokumentacija

Dokumentacijos yra reikalinga naudojantis „MTEP lengvata“ ir „Sutrumpinta MTEP naudojamo ilgalaikio turto amortizacijos lengvata“.

MTEP darbų dokumentacijoje turėtų būti pateikiama:

 • kuo pasireiškia vykdomų MTEP darbų naujumas ir pažanga;
 • mokslinės arba technologinės problemos ar neapibrėžtumo sprendimas;
 • kokie metodai yra taikomi;
 • kokie rezultatai yra gauti (numatomi gauti);
 • kaip tie rezultatai yra (arba bus) panaudojami įmonės veikloje;
 • kokios sąnaudos yra patirtos MTEP darbams atlikti;
 • sąnaudų sumos, pritaikius MTEP lengvatą, paskaičiavimas;
 • jeigu įmonė taiko MTEP veikloje naudojamam ilgalaikiam turtui trumpesnius nusidėvėjimo normatyvus – tai informacija apie tokį turtą ir jo nusidėvėjimo sumas ir pan. Jei turtas naudojamas ne vien MTEP veiklai – pateikti įrodymus, kad turtas daugiausiai naudojamas MTEP;
 • jeigu įmonė sąnaudas patiria atlikdama ne vien tik MTEP darbus, MTEP darbų dokumentacijoje turi būti nurodyti nusistatyti pagrįsti kriterijai, pagal kuriuos sąnaudos proporcingai priskiriamos MTEP darbų sąnaudoms.

MTEP lengvatų reglamentavimas

 • LR pelno mokesčio įstatymas (2 str. 12, 18 dalys; 171 str.; 18 str.; 461 str.);
 • LR mokslo ir studijų įstatymas  (4 str. 8, 9, 11, 26 dalys);
 • LRV 2008-11-19 nutarimas Nr. 1183 “Dėl sąnaudų priskyrimo mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros darbų sąnaudoms tvarkos aprašo patvirtinimo”;
 • LR pelno mokesčio įstatymo komentarai;
 • Frascati vadovas.

Kontaktai

Ieva Kalpokaitė
Visuotinės dotacijos skyriaus vyr. specialistė
Tel. (8 5) 2 644 712
El.paštas: Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

© Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra, valstybės biudžetinė įstaiga. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.
A. Goštauto 12-219, LT-01108 Vilnius. Tel. +370 (5) 2644708; faksas +370 (5) 2312292; el. paštas Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.