Kvietimai

 

MOKSLO, INOVACIJŲ IR TECHNOLOGIJŲ AGENTŪROS KVIETIMAS NR. E/15/03

Teikti paraiškas EUREKA projektų finansavimą gauti 2016 metais

2015-11-24

 

Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra (toliau – Agentūra) kviečia teikti finansines paraiškas (toliau – paraiškos), siekiant gauti finansavimą EUREKA tarptautinės programos projektams vykdyti 2016 metais.

Paraiškas gali teikti šie juridiniai asmenys:

 • Mažos, vidutinės ir didelės įmonės;
 • Mokslo ir studijų institucijos.

Paraiškas kiekvienas projekto vykdytojas teikia savarankiškai.

Paraiškos yra priimamos iš šių projektų vykdytojų:

 • E! 8835 HemoSensor
 • E!9962 Ozorubber,
 • ITEA 13034 CareWare,
 • E!8790 Enclosurewasteconcrete.

Paraiškų formos ir teikimo tvarka yra reglamentuota finansavimo „Eureka“ programoje sąlygų apraše, patvirtintame agentūros direktoriaus 2015 m. vasario 5 d. įsakymu Nr. 2V-21 ir skelbiama agentūros tinklalapyje www.mita.lt (http://www.mita.lt/lt/tarptautines-programos/eureka/svarbus-dokumentai/)

Paraiškos dokumentai (lydraštis, atspausdinta ir pasirašyta paraiška su priedais bei įrašyta elektroninėje laikmenoje) turi būti pristatyti vienu iš šių būdų:

 • įteikti asmeniškai;
 • pristatyti pašto kurjerio;
 • atsiųsti registruotu laišku Agentūrai.

Paraiškos pateikiamos iki 2015 m. gruodžio 17 d. 15.00 val. Po nurodytos paraiškų pateikimo datos paraiškos nepriimamos. Siunčiant paštu, išsiuntimo vietos pašto antspaudo data turi būti ne vėlesnė kaip 2015 m. gruodžio 17 d.

Paraiškos turi būti pristatytos adresu:

 • Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra, A. Goštauto g. 12 – 219, LT-01108 Vilnius

Informacija teikiama telefonu (8 5) 2644 700, dr. Edita Bagdonaitė

 

V-asis kvietimas teikti paraiškas bendriems Lietuvos ir Izraelio įmonių inicijuojamiems projektams pramoninių mokslinių tyrimų ir technologijų plėtros srityje

2015-07-13

Kvietimo teikti paraiškas pavadinimas:

V-asis kvietimas teikti paraiškas bendriems Lietuvos ir Izraelio įmonių inicijuojamiems projektams pramoninių mokslinių tyrimų ir technologijų plėtros srityje

Trumpas aprašymas:

Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra (MITA) skelbia jungtinį kvietimą dalyvauti tarptautinėje programoje „Eureka“ ir įgyvendinti bendrus projektus su Izraeliu mokslinių tyrimų, naujų technologijų ir inovacijų kūrimo srityje

Kam skirta programa:

Bendriems Lietuvos ir Izraelio mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros (MTTP) projektams finansuoti

Santrauka:

Lietuva ir Izraelis skelbia V-ąjį jungtinį kvietimą teikti paraiškas bendriems mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros (MTTP) projektams vykdyti. Šis kvietimas yra įgyvendinamas remiantis memorandumu, pasirašytu tarp abiejų šalių, kurio tikslas yra bendradarbiauti pramoninių tyrimų ir technologinės plėtros srityse. Kvietimas yra vykdomas pagal tarptautinę programą EUREKA, kurioje abi šalys yra aktyvios dalyvės. Potencialūs abiejų šalių pareiškėjai yra kviečiami teikti bendras projektų paraiškas.
Pagrindinis šio kvietimo tikslas yra įgyvendinti atrinktus dvišalius Lietuvos-Izraelio projektus ir suteikti finansavimą geriausiems dalyviams MTTP veikloms vykdyti. Dalyvių finansavimą vykdys nacionalinės institucijos: Izraelio Pramonės, prekybos ir darbo ministerijos Vyriausiojo mokslininko biuras (The Office of the Chief Scientist (OCS) of the Ministry of Industry Trade and Labor (ISERD)) ir Lietuvos Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra (MITA).


1. Dvišalių MTTP projektų tematikos
Pagal šį kvietimą paraiškos gali būti teikiamos visose technologijų srityse.   Prioritetinės teminės sritys:

 • Švarios technologijos;
 • Energetika; 
 • Medicinos ir farmacijos technologijos;
 • Biotechnologijos;
 • Informacinės technologijos;
 • Nano technologijos;
 • Kitos abipusiai svarbios interesų sritys.


2. Reikalavimai.

Paraiškoms ir pareiškėjams yra keliami šie reikalavimai:

Lietuvos pareiškėjas turi būti Lietuvos įmonė, kurios partneriu gali būti MTTP veiklas vykdanti mokslo ir studijų institucija (universitetas ar tyrimų centras).

Izraelio pareiškėjas turi būti Izraelio įmonė, kurios partneriu gali būti MTTP veiklas vykdanti ne gamybinė institucija (universitetas, mokslinių tyrimų institucija), dalyvaujanti projekte subrangos pagrindais.

Lietuvos ir Izraelio partneriai projekte turi bendradarbiauti kuriant naują pramoninį produktą, procesą, paslaugą. Produktas, procesas ar paslauga turi būti inovatyvūs ir juos kuriant turi būti numatytos galimos rizikos bei jų sprendimo būdai.

Projektas turi būti vienodai svarbus abiejų šalių dalyviams.

Bendradarbiaujantis MTTP projekte partneris, kuris atitinka aukščiau pažymėtus kriterijus, gali pateikti paraišką pagal šį kvietimą, vadovaujantis galiojančia nacionaline teise, taisyklėmis ir procedūromis.

 
3. Projekto paraiškų pateikimas

Partneriai turėtų pateikti bendrą paraišką dėl MTTP projekto įgyvendinimo naudojant EUREKA paraiškos formą, nuo 2015 m. rugsėjo 1 d. iki gruodžio 1 d. (imtinai).

Projektų teikimas ir tvirtinimas yra vienapakopis. Partneriai turi pateikti užpildytą „EUREKA paraiškos formą“.

Užpildyta „EUREKA paraiškos forma“ turi būti pateikta vienu metu ISERD ir MITA iki 2015 m. gruodžio 1 d. (imtinai).


Forma turi būti užpildyta anglų kalba ir pasirašyta visų partnerių. Parašai turi būti nuskenuoti ir atsiųsti kartu su forma, kaip sudėtinė paraiškos dalis.

Papildomai:

Lietuvoje: Lietuvos partneris turi pateikti „Eureka“ dalyvavimo paraišką, vadovaujantis nacionalinėmis taisyklėmis, ir bendradarbiavimo sutarties projektą. http://www.mita.lt/lt/tarptautines-programos/eureka/svarbus-dokumentai/

 

Izraelyje: Izraelio partneris turi pateikti OCS finansinę paraišką kartu su trumpu projekto aprašymu naudojantis tinklalapiu הגשת בקשה 

Paraiškos tuo pačiu metu teikiamos Lietuvoje MITA ir Izraelyje OSC. Paraiškos su priedais turi būti pateiktos iki 2015 m. gruodžio 1 d. (imtinai).

Numatoma projektų veiklų pradžia 2016 m. II ketvirtis

Prieš teikiant paraiškas įmonėms rekomenduojama susisiekti su MITA ir ISERD dėl nacionalių paraiškų rengimo taisyklių.

4. Projektų vertinimas ir atranka
Vertinimas atliekamas pagal šiuos kriterijus:
1. Technologijos naujumas (inovacija).

2. Siūlomų produktų ar paslaugų ekonominės galimybės (potencialas).
3. Bendradarbiavimo tarp projekto partnerių metu sukurta pridėtinė vertė.
4. Individualūs ir papildomi partnerių (MTTP personalo, infrastruktūros, finansų, rinkodaros ir valdymo) pajėgumai.

5. Projektų finansavimas
Lietuvos ir Izraelio atsakingųjų institucijų patvirtintus projektus finansuos MITA ir Izraelio Pramonės, prekybos ir darbo ministerijos Vyriausiojo mokslininko biuras (The Office of the Chief Scientist (OCS) of the Ministry of Industry Trade and Labor).
Parama bus skiriama kiekvienam partneriui atskirai pagal nacionalinę teisę, taisykles ir procedūras :

Lietuvoje, ūkio subjektai (mažos, vidutinės, didelės įmonės) galės būti finansuojamos iki 80 proc. tinkamų išlaidų, o mokslo ir studijų institucijos - iki 100 proc. tinkamų išlaidų MTTP veikloms. Lietuvos partneriai turi laikytis nacionalinių taisyklių reikalavimų (www.mita.lt).
Izraelyje, kiekvienas atskiras projektas gali būti finansuojamas OCS iki 50 proc. (plius papildomai - regioninės lengvatos įmonėms, įsikūrusioms plėtros zonoje) tinkamų išlaidų MTTP veikloms.

Jei projektas yra sėkmingas ir pelningas, Izraelio dalies finansinė parama turi būti grąžinta, be palūkanų, taikant apmokėjimą iš autorinių atlyginimų ar pardavimų pelno.
Jokie išankstiniai mokėjimai negrąžinami, jei projekto rezultatai nekomercializuojami.
Izraelio pramonės partneris turės laikytis OCS / MOITAL procedūrų, taisyklių ir reglamentų (Pramonės MTEP skatinimo įstatymas), kuriuos galima rasti OCS svetainėje adresu: http://www.moital.gov.il/NR/exeres/C4A8C9EC-7BDF-431D-AEC5-5CBB57D839FC.htm.

Atsižvelgiant EUREKA praktiką, pareiškėjai gali kreiptis dėl ženklo suteikimo projektui net jei jie nesikreipė dėl nacionalinio biudžetinio finansavimo (pvz., kai projektas finansuojamas nuosavomis vykdytojų lėšomis).

6. Informavimas apie sprendimą finansuoti
Projektų, kurie yra finansuotini, partneriai bus informuoti elektroniniu paštu, atitinkamai MITA arba MATIMOP/ISERD darbuotojų.

7. Daugiau informacijos ir pagalba teikiant paraiškas:

 

Lietuvoje
Birutė Bukauskaitė,

Eureka programos koordinatorė

MITA

tel: +370 5 2127 436
Email: birute.bukauskaite@mita.lt;

Izraelyje

Uzi Bar Sadeh,

Eureka programos koordinatorius  MATIMOP – Israeli Industry Center for R&D

tel: +972-3-5118185

Email: Uzi@iserd.org.il

MOKSLO, INOVACIJŲ IR TECHNOLOGIJŲ AGENTŪROS

KVIETIMAS NR. E/15/02

Teikti paraiškas EUREKA projektų finansavimą gauti 2015 metais

Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra (toliau – Agentūra) kviečia teikti finansines paraiškas (toliau – paraiškos), siekiant gauti finansavimą EUREKA tarptautinės programos projektams vykdyti 2015 metais.

Paraiškas gali teikti šie juridiniai asmenys:

 • Mažos, vidutinės ir didelės įmonės.
 • mokslo ir studijų institucijos. 

Paraiškas kiekvienas projekto vykdytojas teikia savarankiškai. 

Paraiškos yra priimamos iš pareiškėjų, kurių projektai yra patvirtinti IV-ajame Lietuvos-Izraelio kvietime. 

Paraiškų formos ir teikimo tvarka yra reglamentuota finansavimo „Eureka“ programoje sąlygų apraše, patvirtintame agentūros direktoriaus 2015 m. vasario 5 d. įsakymu Nr. 2V-21 ir skelbiama agentūros tinklalapyje www.mita.lt.

http://www.mita.lt/lt/tarptautines-programos/eureka/svarbus-dokumentai/

Paraiškos dokumentai turi būti pristatyti vienu iš šių būdų:

 • įteikti asmeniškai;
 • pristatyti pašto kurjerio;
 • atsiųsti registruotu laišku Agentūrai.

Paraiškos pateikiamos iki 2015 m. liepos 17 d. 15.00 val. Po nurodytos paraiškų pateikimo datos paraiškos nepriimamos. Siunčiant paštu, išsiuntimo vietos pašto antspaudo data turi būti ne vėlesnė kaip 2015 m. liepos 17 d.

Paraiškos turi būti pristatytos adresu:

 • Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra, A. Goštauto g. 12 – 219, LT-01108 Vilnius

Informacija teikiama telefonu (8 5) 2644 700, dr. Edita Bagdonaitė

 

LIETUVOS-ŠVEICARIJOS KVIETIMAS

BENDRIEMS PROJEKTAMS MOKSLINIŲ TYRIMŲ IR TECHNOLOGIJŲ PLĖTROS SRITYJE

EUREKA PROGRAMA

2015-04-23

Kvietimas pdf

Paraiškos forma doc

Paraiškų pateikimas iki 2015 m. birželio 26 d.

 

IV-asis kvietimas teikti paraiškas bendriems Lietuvos ir Izraelio įmonių inicijuojamiems projektams pramoninių mokslinių tyrimų ir technologijų plėtros srityje

 2014-11-20

Kvietimo teikti paraiškas pavadinimas:

IV-asis kvietimas teikti paraiškas bendriems Lietuvos ir Izraelio įmonių inicijuojamiems projektams pramoninių mokslinių tyrimų ir technologijų plėtros srityje

Trumpas aprašymas:

Lietuvos verslui atsiveria galimybės intensyviau bendradarbiauti su Izraeliu mokslinių tyrimų, naujų technologijų ir inovacijų kūrimo srityje. Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra (MITA) skelbia  jungtinį kvietimą įmonėms dalyvauti tarptautinėje programoje „Eureka“

Kam skirta programa:

Bendriems Lietuvos ir Izraelio mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros (MTTP) projektams finansuoti

Santrauka:

Lietuva ir Izraelis skelbia IV-ąjį jungtinį kvietimą teikti paraiškas bendriems mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros (MTTP) projektams vykdyti. Šis kvietimas yra įgyvendinamas remiantis memorandumu, pasirašytu tarp abiejų šalių, kurio tikslas yra bendradarbiauti pramoninių tyrimų ir technologinės plėtros srityse. Kvietimas yra vykdomas pagal tarptautinę programą EUREKA, kurioje abi šalys yra aktyvios dalyvės. Potencialūs abiejų šalių pareiškėjai yra kviečiami teikti bendras projektų paraiškas.
Pagrindinis šio kvietimo tikslas yra įgyvendinti atrinktus dvišalius Lietuvos-Izraelio projektus ir suteikti finansavimą geriausiems dalyviams MTTP veikloms vykdyti. Dalyvių finansavimą vykdys nacionalinės institucijos: Izraelio Pramonės, prekybos ir darbo ministerijos Vyriausiojo mokslininko biuras (the Office of the Chief Scientist (OCS) of the Ministry of Industry Trade and Labor (ISERD)) ir Lietuvos Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra (MITA).


1. Dvišalių MTTP projektų tematikos
Pagal šį kvietimą paraiškos gali būti teikiamos visose technologijų srityse.   Prioritetinės teminėms sritims:

 • Švarios technologijos;
 • Energetika; 
 • Medicinos ir farmacijos technologijos;
 • Biotechnologijos;
 • Informacinės technologijos;
 • Nano technologijos;
 • Kitos abipusiai svarbios interesų sritys.


2. Reikalavimai.

Paraiškoms ir pareiškėjams yra keliami šie reikalavimai:

Lietuvos pareiškėjas turi būti Lietuvos įmonė, kurios partneriu gali būti MTTP veiklas vykdanti mokslo ir studijų (ne gamybinė) institucija (universitetas ar tyrimų centras).

Izraelio pareiškėjas turi būti Izraelio įmonė, kurios partneriu gali būti MTTP veiklas vykdanti ne gamybinė institucija (universitetas, mokslinių tyrimų institucija), dalyvaujanti projekte subrangos pagrindais.

Lietuvos ir Izraelio partneriai projekte turi bendradarbiauti kuriant naują pramoninį produktą, procesą, paslaugą.Produktas, procesas ar paslauga turi būti inovatyvūs ir juos kuriant turi būti numatytos galimos rizikos bei jų sprendimo būdai.

Projektas turi būti vienodai svarbus abiejų šalių dalyviams.

Bendradarbiaujantis MTTP projekte partneris, kuris atitinka aukščiau pažymėtus kriterijus, gali pateikti paraišką pagal šį kvietimą, vadovaujantis galiojančia nacionaline teise, taisyklėmis ir procedūromis.

 
3. Projekto paraiškų pateikimas

Partneriai turėtų pateikti bendrą paraišką dėl MTTP projekto įgyvendinimo naudojant EUREKA paraiškos formą, ne vėliau kaip iki 2015 m. vasario 26 d. 

Projektų teikimas ir tvirtinimas yra vienapakopis. Partneriai turi pateikti užpildytą „EUREKA paraiškos formą“.

Užpildyta „EUREKA paraiškos forma“ turi būti pateikta vienu metu ISERD ir MITA iki 2015 m. vasario 26 d.


Forma turi būti užpildyta anglų kalba pasirašytas visų partnerių. Parašai turi būti nuskenuoti ir atsiųsti kartu su forma, kaip sudėtinė paraiškos dalis.

Papildomai

Lietuvoje: Lietuvos partneris turi pateikti „Eureka“ paraišką, vadovaujantis nacionalinėmis taisyklėmis. Kartu pateikiamas trumpas projekto aprašymas (pavyzdį galima rasti internetiniame tinklalapyje) ir bendradarbiavimo sutarties projektas.

Izraelyje: Izraelio partneris turi pateikti OCS finansinę paraišką kartu su trumpu projekto aprašymu naudojantis tinklalapiu הגשת בקשה 

Paraiškos tuo pačiu metu teikiamos Lietuvoje MITA ir Izraelyje OSC. Paraiškos su priedais turi būti pateiktos iki 2015 m. vasario 26 d.

Numatoma projektų veiklų pradžia 2015 m. III ketvirtis. 

Prieš teikiant paraiškas įmonėms rekomenduojama susisiekti su MITA ir ISERD dėl nacionalių paraiškų rengimo taisyklių.

4. Projektų vertinimas ir atranka
Vertinimas atliekamas pagal šiuos kriterijus:
1. Technologijos naujumas (inovacija).

2. Siūlomų produktų ar paslaugų ekonominės galimybės (potencialas).
3. Bendradarbiavimo tarp projekto partnerių metu sukurta pridėtinė vertė.
4. Individualūs ir papildomi partnerių (MTTP personalo, infrastruktūros, finansų, rinkodaros ir valdymo) pajėgumai.

5. Projektų finansavimas
Lietuvos ir Izraelio atsakingųjų institucijų patvirtintus projektus finansuos MITA ir Izraelio Pramonės, prekybos ir darbo ministerijos Vyriausiojo mokslininko biuras (The Office of the Chief Scientist (OCS) of the Ministry of Industry Trade and Labor).
Parama bus skiriama kiekvienam partneriui atskirai pagal nacionalinę teisę, taisykles ir procedūras atitinkamai:

Lietuvoje, ūkio subjektai (mažos, vidutinės, didelės įmonės) galės būti finansuojamos iki 75 proc. tinkamų išlaidų, o mokslo ir studijų institucijos - iki 100 proc. tinkamų išlaidų MTTP veikloms. Lietuvos partneriai turi laikytis nacionalinių taisyklių, kurios yra MITA tinklalapyje (www.mita.lt).
Izraelyje, kiekvienas atskiras projektas gali būti finansuojamas OCS iki 50 proc. (plius papildomai - regioninės lengvatos įmonėms, įsikūrusioms plėtros zonoje) tinkamų išlaidų MTTP veikloms.

Jei projektas yra sėkmingas ir pelningas, Izraelio dalies finansinė parama turi būti grąžinta, be palūkanų, taikant apmokėjimą iš autorinių atlyginimų ar pardavimų pelno.
Jokie išankstiniai mokėjimai negrąžinami, jei projekto rezultatai

nekomercializuojami.
Izraelio pramonės partneris turės laikytis OCS / MOITAL procedūrų, taisyklių ir reglamentų (Pramonės MTEP skatinimo įstatymas), kuriuos galima rasti OCS svetainėje adresu: http://www.moital.gov.il/NR/exeres/C4A8C9EC-7BDF-431D-AEC5-5CBB57D839FC.htm.

Atsižvelgiant EUREKA praktiką, pareiškėjai gali kreiptis dėl ženklo suteikimo projektui net jei jie nesikreipė dėl nacionalinio biudžetinio finansavimo (pvz., kuomet projektas finansuojamas nuosavomis vykdytojų lėšomis).

6. Informavimas apie sprendimą finansuoti
Projektų, kurie yra finansuotini atsakingų institucijų pagal nacionalinius teisės aktus ir procedūras, partneriai, bus informuoti elektroniniu paštu, atitinkamai MITA arba MATIMOP/ISERD darbuotojų.

7. Daugiau informacijos ir pagalba teikiant paraiškas:

 

Lietuvoje
Birutė Bukauskaitė,

Eureka programos koordinatorė

MITA

tel: +370 5 2127 436
Email: birute.bukauskaite@mita.lt;

 

Izraelyje

Uzi Bar Sadeh,

Eureka programos koordinatorius  MATIMOP – Israeli Industry Center for R&D

tel: +972-3-5118185

Email: Uzi@iserd.org.il

 

MOKSLO, INOVACIJŲ IR TECHNOLOGIJŲ AGENTŪROS

KVIETIMAS NR. E/15/01

Teikti paraiškas EUREKA projektų finansavimą gauti 2015 metais

Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra (toliau – Agentūra) kviečia teikti finansines paraiškas (toliau – paraiškos), siekiant gauti finansavimą EUREKA tarptautinės programos projektams vykdyti 2015 metais.


Paraiškas gali teikti šie juridiniai asmenys:

 • Mažos, vidutinės ir didelės įmonės.
 • mokslo ir studijų institucijos. 

Paraiškas kiekvienas juridinis asmuo teikia savarankiškai.

 

Paraiškos yra priimamos iš pareiškėjų, kurių projektai yra patvirtinti II-ajame Lietuvos-Izraelio kvietime ir projektų E!8835 HemoSensor, ITEA 13034 CareWare, E!8790 Enclosurewasteconcre.


Paraiškų formos ir teikimo tvarka yra reglamentuota finansavimo „Eureka“ programoje sąlygų apraše, patvirtintame agentūros direktoriaus 2012 m. kovo 20 d. įsakymu Nr. 2V-34 ir skelbiama agentūros tinklalapyje www.mita.lt.


Paraiškos dokumentai turi būti pristatyti vienu iš šių būdų:

 • įteikti asmeniškai;
 • pristatyti pašto kurjerio;
 • atsiųsti registruotu laišku Agentūrai.

Paraiškos pateikiamos iki 2014 m. gruodžio 10 d. 16.00 val. Po nurodytos paraiškų pateikimo datos paraiškos nepriimamos. Siunčiant paštu, išsiuntimo vietos pašto antspaudo data turi būti ne vėlesnė kaip 2014 m. gruodžio 10 d.

 

Paraiškos turi būti pristatytos adresu:


Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra
A. Goštauto g. 12 – 219, LT-01108 Vilnius


Informacija teikiama telefonu (8 5) 264 4700

 

DALYVAVIMO PARAIŠKOS

Dalyvavimo „Eureka“ programoje paraiškos priimamos nuolat ir tvirtinamos „Eureka” Aukšto lygio pareigūnų posėdžio metu. Finansinės paraiškos priimamos pagal galiojančius kvietimus. Jeigu jūs planuojate teikti Dalyvavimo paraišką konkrečiam „Eureka“ aukšto lygio pareigūnų posėdžio tvirtinimui, dalyvavimo paraiška turi būti pateikta Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūrai (MITA) ne vėliau kaip prieš 45 kalendorines dienas iki planuojamos posėdžio datos.

„Eureka“ projektų pateikimas tvirtinimui Aukšto lygio pareigūnų posėdžiuose, pirmininkaujant Šveicarijai vyks šiuo grafiku:

 • 2014 m. lapkričio 4-5 d. Ciurichas, Šveicarija;
 • 2015 m. kovo 17-19 d. Ženeva, Šveicarija;
 • 2015 m. birželio 30 - liepos 2 d. Luganas, Šveicarija;
 • 2015 m. spalio 16 d. Geteborgas, Švedija;
 • 2016 m. kovo 4 d. Malmė, Švedija;
 • 2016 m. birželio 17 d. Stokholmas, Švedija.

 Informacija atnaujinta 2015.12.04

Grįžti atgal