Titulinis Tarptautinės programos 7BP Technologijų platformos

Technologijų platformos

Kas yra Europos technologijų platformos (ETP)?

Europos technologijų platformos (toliau - ETP), tai Europos inovacijų iniciatyva, siekianti numatyti Europos vystymosi kryptis, sprendžiant pagrindines ES problemas. ETP, tai instrumentas skatinti valstybinio ir privataus sektorių partnerystę mokslinių tyrimų veikloje Europai svarbiausiose technologinėse srityse.

ETP nustato mokslinių tyrimų ir plėtros prioritetus, laiko grafikus ir darbo planus daugeliui strategiškai svarbių sričių, kur Europos ateities augimas, konkurencingumas ir darni plėtra priklauso nuo esminės mokslinių tyrimų ir technologijų pažangos vidutiniu ir ilgu laikotarpiu.

EPT padės užtikrinti Europos investicijas mokslo ir technologijų vystymui, didinant Europos įmonių konkurencingumą ir taip siekiant, kad Europos investicijos į mokslą atsipirktų. ETP finansinius išteklius moksliniams tyrimams koncentruos rinkos poreikių požiūriu perspektyviausioms problemoms spręsti. Tikimasi, kad būtent ETP, orientuotos į privatų sektorių, bus tas instrumentas, kuris padės įgyvendinti Lisabonos strategijos tikslą, mokslo bei technologijų ir inovacijų vystymui skirti iki 3% BVP.

ETP uždavinys – suformuoti ekonominės veiklos kūrimo grandinę: kurti žinias ir sėkmingai jas paversti naujomis technologijomis, procesais, produktais bei paslaugomis. ETP mobilizuoja viešojo sektoriaus atstovų pastangas regioniniu ir nacionaliniu lygiu.

ETP prisideda formuojant 7-osios bendrosios programos (7BP) Specifinės programos BENDRADARBIAVIMAS darbo programų temas, ypatingai pramonei aktualiose srityse.

Kas dalyvauja ETP veikloje?

ETP kūrimas yra atviras ir viešas. ETP, tai atviros struktūros, kurios formuojamos įtraukiant pagrindinius sektorių atstovaujančių sričių atstovus – pramonės, verslo, mokslo, valdymo institucijų atstovus, valstybinius ir privačius investuotojus, vartotojus bei politikus.

  • pramonė (kartu su smulkiu ir vidutiniu verslu) – nuo tiekėjų iki gamintojų, apimant ir sektorius, kurie tik naudojasi technologijoms arba sritis, kurios padeda technologijas diegti ir pan.
  • mokslo bendruomenė (viešasis bei privatus sektorius)
  • viešasis valdymo sektorius (įstatymų kūrimo, politikos įgyvendinimo institucijos apimant tiek nacionalinį, regioninį ar vietinį lygmenį)
  • finansinė bendruomenė (bankai, rizikos kapitalas, draudimo sektorius)
  • technologijų naudotojai bei vartotojai (vartotojų įjungimas yra būtinas, tam kad būtų galima optimizuoti ETP kuriamą naudą)
  • visuomeninės organizacijos (tam, kad teisingai informuoti visuomenę apie vykdomų tyrimų kryptis užsitikrinti visuomenės palaikymą).

Kaip organizuojama ETP veikla?

ETP veikla vyksta trimis etapais:

  • Dalyviai, vadovaujami pramonės atstovų, susirenka ir susitaria dėl bendros vizijos atitinkamai technologijai.
  • Dalyviai parengia Strateginę tyrimų programą (toliau – STP), nustatydami reikalingus vidutinio ir ilgo laikotarpio tikslus atitinkamai technologijai.
  • Dalyviai įgyvendina STP panaudodami reikiamus žmonių ir finansinius išteklius.

STP įgyvendinimas gali būti tiesiogiai remiamas per 7BP Bendradarbiavimo programos temines sritis, kai tos sritys yra svarbios Europos mastu.

Ko tikimasi iš ETP?

ETP įtakoja ne tik pramonės ir mokslinių tyrimų politiką, bet taip pat sąveikauja ir teigiamai įtakoja platų Bendrijos politikų spektrą, įskaitant darnią plėtrą, sveikatą ir transportą bei platesnes visuomenines temas.

Praktikoje ETP įtaka yra dar didesnė. ETP gali reikšti nuomonę nustatant standartus bei kuriant tinklus ir asociacijas europiniu, nacionaliniu ir regioniniu lygmeniu; gali suteikti reikšmingą indėlį identifikuojant ir įveikiant nereikalingas reguliavimo ir administracines kliūtis tyrimų rezultatų komercializavimo srityje; taip pat gali prisidėti apibrėžiant ateities švietimo ir mokymų poreikius užtikrinant efektyvų sukurtų technologijų įgyvendinimą. Taip pat ETP padės identifikuoti tyrimų infrastruktūrų poreikius, stiprins ryšius tarp ES ir nacionalinių politikų, sustiprins sinergiją su kitomis Europos tyrimų programomis (pvz. EUREKA). Tikimasi, kad ETP žymiai įtakos privataus sektoriaus, nacionalinių ir tarptautinių mokslinių tyrimų investicijų prioritetų pasirinkimą šitaip suderindamos skirtingus finansavimo šaltinius.

ETP finansavimas

STP numatytus mokslinius tyrimus įgyvendina visi technologijų platformos dalyviai. Parama šiai veiklai gali būti teikiama bendrąja tvarka 7BP. Visgi, ši programa yra tik vienas iš daugelio finansavimo šaltinių. Todėl labai svarbu, kad jau pačioje savo veiklos pradžioje ETP sutelktų dėmesį ir įvertintų savo finansinius poreikius bei mobilizuotų kitus viešus ir privačius finansavimo šaltinius, įskaitant, pavyzdžiui, pramonės, tarptautines, nacionalines ir regionines programas ir finansines rinkas, ypač Europos investicijų banko (toliau – EIB) teikiamas paskolas. Struktūriniai fondai taip pat yra laikomi potencialiu finansavimo šaltiniu Strateginėms tyrimų programoms įgyvendinti, ypač naujose ES šalyse narėse.

Svarbūs dokumentai

Naudingos nuorodos


Lietuvos atstovai ETP:

1. Prof. habil. dr. Romualdas Navickas atstovas – Europos nanoelektronikos iniciatyvos patariamojoje taryboje ENIAC (European Nanoelectronics Initiative Advisory Council)
Vilniaus Gedimino technikos universitetas
Tel. 8 5 2370606
rnavickas@el.vtu.lt


2. Prof. habil. dr. Ričardas Rotomskis atstovas ETP Nanotechnologijos medicinai (Nanotechnologies for Medical Applications)
Vilniaus universiteto Onkologijos institutas
Tel. 8 5 2628536
ricardas.rotomskis@ff.vu.lt


3. Dr. Juras Ulbikas atstovas Europos fotovoltinėje technologijų platformoje (The European Photovoltaic Technology Platform)
Mokslininkų sąjungos institutas
Tel.8 5 2745463
juras.ulbikas@europarama.lt


4. Prof. habil. dr Vytautas Paulauskas atstovas Vandens transporto technologijų platformoje (WATERBORNE Technology Platform (Supported by ACMARE Advisory Council)
Klaipėdos universitetas
Tel. 8 46 398687
donatasp@takas.lt


5. Prof. habil. dr. Jonas Stankūnas atstovas Europos aeronautikos tyrimų patariamojoje taryboje (ACARE - Advisory Council for Aeronautics Research in Europe)
VGTU A. Gustaičio aviacijos institutas
Tel. 8 5 2744808
jnst@ai.vtu.lt


6. Prof. habil. dr. Algirdas Vaclovas Valiulis atstovas Europos plieno technologijų platformoje (ESTEP - The European Steel Technology Platform)
Vilniaus Gedimino technikos universitetas
Tel. 8 5 2745004
algirdas.valiulis@adm.vtu.lt


7. Prof. habil. dr. Gintautas Dzemyda atstovas Europos technologijų platformoje "Tinklinė Europos programinės įrangos ir paslaugų iniciatyva (NESSI)" (NESSI - Networked European Software and Services Initiative )
Matematikos ir informatikos
Tel. 8 5 2745015
gintautas.dzemyda@ktl.mii.lt


8. Dr. Andrius Jaržemskis atstovas Europos kelių transporto technologijų platformoje (ERTRAC - European Road Transport Research Advisory Council)
Vilniaus Gedimino technikos universitetas
Tel. 8 5 2370605
andrius.j@ti.vtu.lt


9. Prof. habil. dr. Egidijus Rytas Vaidogas atstovas Europos pramoninės saugos technologijų platformoje (ETPIS - The European Technology Platform on Industrial Safety )
Vilniaus Gedimino technikos universitetas
Tel. 8 5 2745225
erv@st.vtu.lt


10. Dr. Vincentas Stragys atstovas Europos statybų technologijų platformoje (ECTP - European Construction Technology Platform )
Vilniaus Gedimino technikos universitetas
Tel. 8 5 2745220
vincentas.stragys@st.vtu.lt


11. Dr. Algis Gaižutis atstovas Europos miškų sektoriaus technologijų platformoje (FTP - European Forest-Based Sector Technology Platform)
Vilniaus universitetas
Tel. 8 5 2767590
algis.gaizutis@ef.vu.lt


12. Dr. Gediminas Vaitkus atstovas Europos kosminių technologijų platformoje (ESTP - European Space Technology Platform)
Vilniaus universitetas
Tel. 8 5 2729251
gedas@ekoi.lt


13. dr. Aušra Abraitienė atstovė Europos tekstilės ir aprangos sektoriaus technologijų platformoje (ETP-FTC - The European Technology Platform for the Future of Textiles and Clothing)
Lietuvos tekstilės institutas
Tel. 8 37 308666
ausra.abraitiene@lti.lt


14. dr. Vaclovas Bogužas atstovas Europos maisto technologijų platformoje „Maistas gyvenimui" (Food – Food European Technology Platform "Food for Life")
Lietuvos žemės ūkio universitetas
Tel. 8 37 752233
Vaclovas.boguzas@lzuu.lt

Nacionalinės technologijų platformos

Nacionalinės technologijų platformos Lietuvoje kuriamos atsižvelgiant į Europos technologijų platformų patirtį.
Nacionalinė technologijų platforma – tai verslo įmonių ir mokslinių tyrimų įstaigų susivienijimas, iš esmės atitinkantis analogišką Europos technologijų platformą, ir kurio rezultatai formuoja konkrečios Lietuvos ūkio šakos ateities viziją.

Daugiau informacijos: http://www.ukmin.lt/web/lt/inovacijos/inovaciju_tinklai/nacionalines_technologiju_platformos

Grįžti atgal