Titulinis Tarptautinės programos 7BP Jungtinės technologijų iniciatyvos

Jungtinės technologijų iniciatyvos

Labai ribotais atvejais, kai tyrimų tikslas ir turimi ištekliai tai pateisina yra kuriamos Jungtinės technologijų iniciatyvos (toliau JTI) – viešo ir privataus sektorių partnerystės. JTI yra ilgalaikė viešo ir privataus sektorių partnerystė, turinti nuosavą valdymo struktūrą ir pagrįsta Europos Bendrijos steigimo sutarties 171 straipsniu*. Šios iniciatyvos kyla iš keleto atrinktų Europos technologijų platformų (ETP) ir atitinka pasirinktų ETP numatytoms mokslinių tyrimų kryptims. JTI rems didelės apimties daugianacionalinių tyrimų veiklas Europai svarbiose pramonės konkurencingumo srityse (daugiau). JTI bus finansuojamos privačiomis ir nacionalinėmis bei Europos viešomis lėšomis, įskaitant 7BP lėšas bei EIB paskolas.

Išsamesnis išaiškinimas yra 2005 Europos Komisijos ataskaitoje apie Europos technologijų platformas ir Jungtines technologijų iniciatyvas; Komisijos darbiniame dokumente - Pranešimas apie Europos technologijų platformas ir Jungtines technologijų iniciatyvas; Viešo-privataus MTEP ugdymas; Partnerystė kelti Europos pramonės konkurencingumui (angl. k.).

*171 straipsnis - Bendrija gali kurti bendras įmones ar kokias nors kitas struktūras, reikalingas Bendrijos mokslinių tyrimų, technologijų plėtros ir demonstravimo programoms veiksmingai vykdyti.

Identifikavimo kriterijai

7-ojoje bendrojoje programoje numatomi tokie JTI kriterijai:

  • Europinio lygio finansavimo suteikta pridedamoji vertė, matuojama kokybe;
  • tikro visuomeninio poreikio ir naudos buvimas;
  • nesugebėjimas esamomis priemonėmis pasiekti tikslus;
  • įtakos pramonės konkurencingumui ir augimui dydis;
  • tikslo ir rezultatų apibrėžimo lygis ir aiškumas;
  • pramonės finansinis ir išteklių įsipareigojimai;
  • indėlio platesniems politikos tikslams svarba;
  • galimybė pritraukti papildomą nacionalinę paramą bei dabartinį ir ateities pramonės finansavimą.

Jungtinių technologijų iniciatyvos

Pagal aukščiau pateiktus kriterijus specifinėje programoje „Bendradarbiavimas" buvo nustatytos šios iniciatyvos:

JTI įgyvendinimas

JTI įgyvendina bendros įmonės – nepriklausomi juridiniai subjektai, kurie kompleksiškai vadovauja tyrimų projektams pajungiant pramonės ir kitų tarpininkų pastangas. JTI turi specialiai suformuotą biudžetą ir personalą, čia yra sukuriamos viešo ir privataus sektoriaus dalyviams sąlygos, kuriose jie dirbtų ir sprendimus priimtų kartu. Bendros įmonės organizuos kvietimų paskelbimą, prižiūrės projektų atrankos procedūras, parengs sutartis projektams vykdyti, kurie atitinka JTI tyrimų tikslus. Tai leis koordinuotai valdyti fondus sudarytus iš skirtingų šaltinių, būti atsakingais už komunikacijos ir informacijos sklaidos veiklas. Kiekviena JTI turės Valdybą, vykdomąjį direktorių, o taip pat kitas tarnybas (įskaitant konsultavimą), priklausomai nuo jų veiklos specifikos ir valdymo poreikių.

JTI veikloje gali dalyvauti Valstybės narės, koncernai, verslo įmonės, mokslo tyrimo institutai, universitetai, įvairios asociacijos ir kt.

Naudingos nuorodos

Lietuvos atstovai JTI

dr. Rolandas Urbonas
(atstovas Europos kuro elementų ir vandenilio technologijų iniciatyvoje)
Lietuvos energetikos institutas
Tel. 8 37 401 832
rolandas@mail.lei.lt

Grįžti atgal