Saugumas

Strateginis tikslas

Plėtoti žinias bei technologijas, reikalingas piliečių saugumui užtikrinti kovoje su įvairiomis grėsmėmis: terorizmu ir organizuotu nusikalstamumu, stichinėmis nelaimėmis bei incidentais pramonėje, tuo pačiu nepažeidžiant pagrindinių žmogaus teisių; užtikrinti optimalų ir suderintą visų turimų ir išplėtotų technologijų panaudojimą Europos piliečių saugumui; stiprinti tiekėjų ir vartotojų bendradarbiavimą, įgyvendinant saugumo sprendimus; gerinti Europos saugumo pramonės konkurencingumą bei pateikti sprendimus saugumo spragoms mažinti.

Šios saugumo temos tikslai išskirtinai civiliai ir orientuojamasi į Europos poreikius.

Tyrimų sritys

  • Piliečių saugumo stiprinimas (technologiniai sprendimai skirti civilių saugai užtikrinti, bio- saugumas, apsauga nuo terorizmo ir organizuoto nusikalstamumo);
  • Tiekimo sistemų ir infrastruktūrų sauga (nagrinėjimas ir stiprinimas infrastruktūrų informacijos technologijų, transporto, energetikos ir aptarnavimo (ypatingai finansų ir administracinėse) srityse);
  • „Protingas" stebėjimas ir sienų saugumas (technologijos, priemonės, įranga ir metodai skirti Europos sienų apsaugai (pvz. sausumos ir pakrančių);
  • Saugumo ir saugos atkūrimas krizės atveju (technologijos ir ryšiai, koordinavimas atliekant civilines, humanitarines ir gelbėjimo užduotis);
  • Saugumo sistemų integravimas, sąjunga ir sąveika (informacijos rinkimas piliečių saugumo reikmėms užtikrinti, konfidencialumo apsauga ir operacijų atsekamumas);
  • Saugumas ir visuomenė (socio-ekonomiai, politiniai ir kultūriniai saugumo aspektai, etika ir vertybės, socialinė aplinka ir saugumo suvokimas);
  • Saugumo srities mokslinių tyrimų koordinavimas ir struktūrizavimas (Europos ir tarptautinių saugumo srities mokslinių tyrimų pastangų koordinavimas civilinių, saugumo ir gynybos mokslinių tyrimų srityje).

Teminės srities biudžetas: 1,4 mlrd. eurų

Saugumo aspektų paaiškinimo raštas (SAR) (Security Aspect Letter - SAL)

Paraiškose, teikiamose Europos Komisijai neturi būti įslaptintos informacijos. Tačiau Saugumo projektų vykdymo eigoje gali būti naudojama informacija, kuriai suteikta saugumo žyma arba gali būti sukurta tokia informacija. Todėl, teikiant paraišką, prie jos turi būti pridedamas Saugumo aspektų paaiškinimo raštas (SAR). SAR yra pridedamas šiais atvejais:


Lietuvoje tokio pobūdžio dokumentus bei leidimus naudotis įslaptinta informacija išduoda:

Lietuvos Respublikos paslapčių apsaugos koordinavimo komisija

Gedimino pr. 40/1
LT-01110 Vilnius
Tel. 266 32 01
Faksas 266 32 00

Dėl dokumentų išdavimo terminų

Jei projekte nebus naudojama ar sukuriama įslaptinta informacija arba bus naudojama ar sukuriama įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo" – duomenų tikrinimas bei SAP dokumento parengimas užtrunka iki 1 mėn.

Jei projekte bus naudojama ar sukuriama įslaptinta informacija, žymima slaptumo žymomis „Konfidencialiai", „Slaptai" arba „Visiškai slaptai", bei pramoninį saugumą užtikrinanti institucija per paskutinius 36 mėnesius atliko įmonės tikrinimą dėl įmonės patikimumo pažymėjimo išdavimo, duomenų patikrinimas užtruks iki 1 mėn.

Jei projekte bus naudojama ar sukuriama įslaptinta informacija, žymima slaptumo žymomis „Konfidencialiai", „Slaptai" arba „Visiškai slaptai", o įmonė nebuvo tikrinta dėl įmonės patikimumo pažymėjimo išdavimo arba minėtas tikrinimas buvo atliktas daugiau nei prieš 36 mėnesius, – duomenų patikrinimas gali užtrukti iki 6 mėn. Be to, SAR dokumentas negali būti išduodamas anksčiau, nei jo prašanti institucija įsirengia patalpas, skirtas įslaptintos informacijos naudojimuisi.

Jei projekte nebus naudojama ar sukuriama įslaptinta informacija, institucija LR Paslapčių apsaugos koordinavimo komisijai privalo pateikti dokumentą, patvirtinantį šį faktą t.y. kad įslaptintos informacijos nėra bei detalų projekto aprašymą.

Projektų vertinimui bus reikalingi ekspertai, turintys leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija. Ketinančius tapti saugumo projektų vertintojais prašome atvykti į Agentūrą užpildyti klausimyną, skirtą asmenims, kurie pretenduoja gauti leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žymomis „Visiškai slaptai", „Slaptai" arba „Konfidencialiai". Vėliau apie išduotą leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija Jus informuos Agentūra. Leidimas išduodamas per 2 mėn.

Mokslo ir studijų institucijos bei viešojo administravimo sektorių atstovai į Lietuvos Respublikos paslapčių apsaugos koordinavimo komisiją privalo kreiptis tiesiogiai, o įmonių atstovai – per Agentūrą.

Visais iškilusiais saugumo aspektų paaiškinimo klausimais prašome kreiptis į Lietuvos Respublikos paslapčių apsaugos koordinavimo komisiją arba Agentūrą tel. +370 5 2644 710 ir el. paštu saugumas@mita.lt

Informacija parengta bendradarbiaujant su Lietuvos Respublikos paslapčių apsaugos koordinavimo komisija.

Naudingos nuorodos

Nacionalinis atstovas

Teminės srities atstovas Lietuvoje (NCP):
Viktoras Mongirdas, tel.: +370 5 2644 704 , el. paštas: saugumas@mita.lt 

Grįžti atgal