Pajėgumai

Strateginis tikslas

Stiprinti Europos mokslinių tyrimų ir inovacijų pajėgumus, užtikrinti jų optimalų naudojimą, skiriant paramą jau egzistuojančių infrastruktūrų veiklos efektyvinimui didinti ir naujoms mokslinių tyrimų struktūroms kurti. Programa siekiama užtikrinti bendrą Europos mokslinių tyrimų politikos kūrimą, papildant BENDRADARBIAVIMO specifinę programą, ieškant sąsajų su regionine bei sanglaudos politika, struktūriniais fondais, švietimo ir mokymo programomis bei konkurencijos ir inovacijos programomis.

Pagrindinės veiklos kryptys yra:

 • Europos mokslo sistemos stiprinimas ir tobulinimas;
 • Mokslo politikos ir pramonės strategijų stebėsena bei analizė;
 • Mokslo politikos koordinavimas, įtraukiant tarptautinio bendradarbiavimo iniciatyvas.

Specifinės programos PAJĖGUMAI biudžetas - 4097 mln. eurų.

Veikla

Programa, stiprindama mokslinių tyrimų ir inovacijų pajėgumus bei gebėjimus, didindama Europos konkurencingumą, skatina Europos mokslinių tyrimų plėtrą, remdama šias veiklas:

 • mokslinių tyrimų infrastruktūrą,
 • MVĮ skirtus mokslinius tyrimus,
 • visos Europos regioninių, moksliniais tyrimais grindžiamų klasterių (regional „research-driven clusters") steigimą bei plėtrą,
 • mokslo potencialo vystymą, atskleidžiant ir plėtojant mokslinių tyrimų galimybes Europos Sąjungos atokiuose ir remtinuose regionuose (convergence and outemost regions),
 • mokslo ir technologijų harmoningą integravimą į Europos visuomenę; veiklas, susijusias su problematika "mokslas visuomenėje",
 • tarptautinio bendradarbiavimo „horizontalias" veiklas,
 • nacionalinių ir Bendrijos mokslinių tyrimų suderintos politikos formavimą bei plėtrą.

Specifinę programą „Pajėgumai" sudaro septynios sritys:

 • Mokslinių tyrimų infrastruktūros
 • MVI skirti moksliniai tyrimai
 • Žinių regionai
 • Mokslinių tyrimų potencialas
 • Mokslas visuomenėje
 • Tarptautinis bendradarbiavimas
 • Parama nuosekliam mokslinių tyrimų politikos vystymui

Finansavimo schemos

PAJĖGUMŲ specifinė programa įgyvendinama per:

 • Bendradarbiavimo projektus
 • Kompetencijos tinklus
 • Koordinavimo ir paramos veiklas
 • Mokslinius tyrimus, skirtus apibrėžtoms grupėms (MVĮ, PVO)
 • Integruotas infrastruktūrų iniciatyvas (ang. Integrated Infrastructure Initiatives)

Svarbūs dokumentai

Naudingos nuorodos

Grįžti atgal