Titulinis Tarptautinės programos 7BP Apie 7BP Mokslinių tyrimų infrastruktūros

Mokslinių tyrimų infrastruktūros

Strateginis tikslas

Optimizuoti esamos Europos mokslinių tyrimų infrastruktūros panaudojimą ir plėtrą. Prisidėti kuriant naujas Europai svarbias mokslo ir technologijų sričių infrastruktūras, reikalingas Europos mokslo bendruomenei, siekiančiai būti mokslinių tyrimų avangarde, o pramonei – stiprinti žinias ir gebėjimus technologijų srityje.

Veiklos

Mokslinių tyrimų infrastruktūrų veikla apima visas mokslo ir technologijų sritis. Ji bus įgyvendinama glaudžiai bendradarbiaujant su teminių sričių tyrėjais, siekiant užtikrinti, kad visos europinio lygio ES veiklos atitiktų mokslinių tyrimų infrastruktūros poreikius šiose srityse, įskaitant tarptautinį bendradarbiavimą. ES atliks katalizatoriaus ir sverto vaidmenį, padėdama užtikrinti platesnę ir veiksmingesnę prieigą prie įvairiose valstybėse narėse esančių infrastruktūrų ir jų panaudojimą. ES koordinuotai skatins šių infrastruktūrų plėtrą bei jungimą į tinklus ir naujas, visai Europai svarbių mokslinių tyrimų infrastruktūras, atsirandančias per vidutinį ir ilgesnį laiką. Todėl Europos strateginis mokslinių tyrimų infrastruktūrų forumas (angl. European Strategy Forum on Research Infrastructures (ESFRI)) atlieka vieną iš svarbiausių vaidmenų, nustatant Europos mokslinių tyrimų infrastruktūros poreikius ir sudarant jos planą, į kurį atsižvelgus numatoma:

 • Parama esamoms mokslinių tyrimų infrastruktūroms
  • Tarpvalstybinė prieiga, siekiant užtikrinti, kad Europos mokslo darbuotojai galėtų naudotis geriausia mokslinių tyrimų infrastruktūra, nepriklausomai nuo pastarosios vietos;
  • Veiklos integravimas, siekiant Europos mastu geriau susisteminti mokslinių tyrimų infrastruktūros veiklą konkrečioje srityje ir skatinti darnų jos naudojimą ir plėtrą;
  • Elektroninės infrastruktūros tyrimai, skatinant tolesnę aukšto pralaidumo ir gerų parametrų ryšių ir energetinių tinklų plėtrą, raidą bei visuotinį jų sujungimą ir stiprinant Europos aukščiausios klasės skaičiavimo įrangos pajėgumus, taip pat prireikus skatinti vartotojus priimti tokią infrastruktūrą, didinant jos svarbą ir pasitikėjimą ja, pasinaudojant GÉANT ir GRID pasiekimais ir remiantis atvirais standartais.
 • Parama naujoms mokslinių tyrimų infrastruktūroms
  • Naujų infrastruktūrų kūrimas ir esminis esamų atnaujinimas bei modernizavimas, daugiausiai dėmesio skiriant parengiamiesiems etapams ir skatinant naujų mokslinių tyrimų įrenginių kūrimą;
  • Tyrimai, kurių tikslas – skatinti naujų mokslinių tyrimų infrastruktūrų kūrimą, pasitelkus „iš apačios į viršų" metodu pagrįstus kvietimus teikti paraiškas ir skiriant lėšų apdovanojimams už atradimus bei naujų infrastruktūrų kūrimo galimybių studijas.

Finansuotini infrastruktūrų projektai atrenkami pagal kelis kriterijus, visų pirma pagal:

 • ES finansinės paramos pridėtinę vertę,
 • gebėjimą pasiūlyti Europos lygmens paslaugas mokslo ir verslo bendruomenei,
 • tarptautinę svarbą,
 • technologinį įgyvendinamumą,
 • europinės partnerystės galimybes ir dalyvių įsipareigojimus,
 • numatomas statybos ir eksploatacijos išlaidas.

Kuriant naujas infrastruktūras bus užtikrintas veiksmingas Bendrijos finansinių priemonių, Bendrosios programos ir, visų pirma, struktūrinių fondų koordinavimas.

Srities biudžetas

2007-2013 metams skiriama 1,715 mlrd. eurų.

Svarbūs dokumentai

Naudingos nuorodos

Nacionalinis atstovas

Srities atstovas Lietuvoje (NCP):
Agnė Palevičiūtė, Lietuvos mokslo taryba, Mokslo fondo Mokslo politikos departamentas, Tarptautinio bendradarbiavimo skyrius, el. paštas: agne.paleviciute@lmt.lt 

Grįžti atgal