Mokslas visuomenėje

Strateginis tikslas

Stiprinti, skatinti ir palaikyti bendradarbiavimą tarp mokslininkų, mokslo politiką formuojančių institucijų ir visuomenės narių, inicijuojant ne tik mokslinius tyrimus, bet ir demokratines diskusijas, priartinančias mokslą prie visuomenės.

Veiklos

Skiriamos 3 pagrindinės „Mokslas visuomenėje" veiklų kryptys:

I. Dinamiškesnis santykių tarp mokslo ir visuomenės valdymas (A more dynamic governance of the science and society relationship):

 • Europos mokslo sistemos stiprinimas ir tobulinimas (Strengthening and improving the European science system),
 • Aktyvesnis dalyvavimas numatant ir patikslinant politines, visuomenines ir etines problemas (Broader engagement to anticipate and clarify political, societal and ethical issues),
 • Geresnis mokslo ir technologijų vaidmens visuomenėje suvokimas (Better understanding of the place of science and technology (S & T) in society),
 • Stiprėjantis universitetų vaidmuo (The evolving role of universities).

II. Potencialo stiprinimas, horizontų plėtra (Strengthening potential, broadening horizons):

 • Lyčių aspektas ir moksliniai tyrimai (Gender and research),
 • Jaunimas ir mokslas (Young people and science).

III. Mokslo ir visuomenės ryšių palaikymas (Science and society communicate):

 • patikimos mokslinės informacijos teikimas laiku spaudai ir kitoms žiniasklaidos priemonėms (the provision of reliable and timely scientific information for the press and other media),
 • mokymai siekiant panaikinti atotrūkį tarp žiniasklaidos ir mokslinės bendruomenės (training actions to bridge the gap between the media and the scientific community),
 • europinės dimensijos skatinimas visuomenei skirtuose mokslo renginiuose (encouraging a European dimension at science events targeting the public),
 • mokslo skatinimas audiovizualinėmis priemonėmis pasitelkiant Europos bendros kūrybos darbus ir mokslo programų platinimas (promoting science by audio-visual means via European co-productions and the circulation of science programmes),
 • geriausių tarpvalstybinių mokslinių tyrimų ir mokslinės informacijos teikimo skatinimas teikiant liaudies premijas (promoting excellent trans-national research and science communication by the means of popular prizes),
 • moksliniai tyrimai, skirti tarpusavio bendravimui mokslo klausimais, įskaitant taikomus metodus ir gaunamus produktus, siekiant sustiprinti mokslo pasaulio ir platesnės politiką formuojančių asmenų auditorijos, žiniasklaidos ir plačiosios visuomenės tarpusavio supratimą (research aimed at enhancing inter-communication concerning science, both in its methods and its products, to raise mutual understanding between the scientific world, and the wider audience of policy-makers, the media and the general public).

Srities biudžetas

Sričiai „Mokslas visuomenėje" visos 7BP metu skiriama 330 mln. eurų.

Svarbūs dokumentai

Naudingos nuorodos

Nacionalinis atstovas

Srities atstovas Lietuvoje (NCP):
Agnė Palevičiūtė, Lietuvos mokslo taryba, Mokslo fondo Mokslo politikos departamentas, Tarptautinio bendradarbiavimo skyrius, el. paštas: agne.paleviciute@lmt.lt 

Grįžti atgal