Idėjos

Strateginis tikslas

Siekti aukščiausios kokybės, dinamiškumo ir skatinti kūrybiškumą visose mokslo srityse bei stengtis, kad Europos Sąjunga (ES) taptų patrauklesnė ne tik Europos, bet ir kitų šalių mokslininkams ir pramonės sektoriaus investuotojams.

Programos biudžetas

Specifinės programos „Idėjos" biudžetas: 7,51 mlrd. eurų

Europos mokslinių tyrimų taryba

Specifinės programos „Idėjos" įgyvendinimui EK įsteigė naują instituciją - Europos mokslinių tyrimų tarybą (EMTT). EMTT - tai pirmoji agentūra, Europos mastu finansuojanti aukštos kokybės visų sričių priešakinius mokslinius tyrimus (anglų k. „frontier research"). EMTT sudaryta iš Mokslo tarybos ir Vykdomosios agentūros:

 

 • Mokslo taryba sudaryta iš EK atrinktų ir paskirtų 22 iškiliausių Europos mokslo bendruomenės atstovų. Pagrindinės Mokslo tarybos užduotys:
   
  • Mokslinės strategijos sukūrimas;
  • Darbo programos parengimas;
  • Mokslinis valdymas, programos įgyvendinimo stebėjimas ir kontrolė moksliniu požiūriu;
  • Vertinimo procedūrų nustatymas: ekspertų grupių sudarymas, vertinimo gairės, vadovavimas vertinimo procedūrai;
  • Bendravimas su mokslo bendruomene ir informacijos apie vykdomą veiklą sklaida, bei reguliarus ataskaitų EK teikimas.
 • Vykdomosios agentūros funkcijos – metinėse darbo programose numatytos administracinės ir programos veiklos.
 • Ryšį tarp Mokslo tarybos ir Vykdomosios agentūros užtikrina EMTT Generalinis sekretorius.

Kas yra priešakiniai moksliniai tyrimai?

Sąvoka „priešakiniai moksliniai tyrimai" (anglų k. „frontier research") atspindi naują fundamentinių mokslinių tyrimų supratimą ir akcentuoja didelę priešakinių mokslinių tyrimų riziką. Įvedant šią sąvoką, atsisakoma pasenusio supriešinimo tarp fundamentinių ir taikomųjų tyrimų, tarp mokslinių tyrimų ir technologijų bei tarp tradicinių disciplinų.

Veikla

Pagal specifinę programą „Idėjos" remiami pažangiausi Europoje pačių tyrėjų inicijuojami priešakinius moksliniai tyrimai. Tuo tikslu sukurtas visoje Europoje veikiantis mechanizmas, remiantis pasaulinio lygio tyrėjų projektus. Tikimasi, kad „Idėjų" projektų rezultatai pakeis žmonijos mąstymą, atvers naujas perspektyvas technologiniam progresui bei turės įtakos sprendžiant ilgalaikes bei aktualias problemas.

Pagrindiniai programos bruožai:

 • Skatinami pasaulinio lygio priešakiniai moksliniai tyrimai.
 • Gali būti vykdomi praktiškai bet kokios srities priešakiniai moksliniai tyrimai, įskaitant inžineriją, socio-ekonominius mokslus, bei humanitarinius mokslus ir išskyrus tas sritis, kurių neremia 7BP, pvz. branduoliniai moksliniai tyrimai.
 • Ypatingas dėmesys skiriamas naujoms ir sparčiai besivystančioms mokslo sritims, bei tarpdisciplininiams moksliniams tyrimams.
 • Projektai negali turėti komercinių tikslų.
 • Tyrimų objektus/temas renkasi patys tyrėjai. Projekto tema turi atitikti kvietimą teikti paraiškas.
 • Remiami individualių mokslinių grupių projektai.
 • Projektai vertinami pagal vienintelį – aukštos kokybės (anglų k. excellence) - kriterijų.
 • Projektams vertinti formuojamos kvalifikuotų ekspertų grupės. Šioms ekspertų grupėms padeda recenzentai.

Kas gali dalyvauti?

Remiami individualių mokslinių grupių projektai. Tyrėjų grupės gali būti nacionalinės ir transnacionalinės. Grupę sudaro Pagrindinis tyrėjas ir kiti nariai.

 • Pagrindinis tyrėjas turi būti įdarbintas organizacijoje, veikiančioje valstybėje narėje (VN), asocijuotoje šalyje (AŠ) ar šalyje kandidatėje.
 • Kiti grupės nariai gali dirbti toje pačioje ar kitose organizacijose, esančiose VN, AŠ, šalyse kandidatėse ar trečiosiose šalyse.

Paraišką teikia Pagrindinis tyrėjas, gavęs savos/priimančios institucijos sutikimą. Parama skiriama institucijai, kurioje dirba Pagrindinis tyrėjas, tačiau institucija įsipareigoja užtikrinti jo savarankiškumą ir suteikti nepriklausomybę, valdant projekto lėšas.

Koks Pagrindinis tyrėjas laikomas savarankišku?

EMTT savarankišką tyrėją, apibūdina kaip tyrėją, kuris:

 • Savarankiškai kreipiasi dėl finansavimo;
 • Valdo projektui skirtas lėšas;
 • Savarankiškai publikuoja straipsnius, o bendraautoriais kviečia tik tuos, kurie ženkliai prisidėjo prie aprašomojo darbo;
 • Vadovauja grupės nariams, įskaitant studentus;
 • Naudojasi patalpomis ir įranga, būtina darbui.

Finansavimo schemos

Išskiriamos dvi pagrindinės EMTT finansavimo schemos, veikiančios visose mokslinių tyrimų srityse:

1. EMTT parama pradedantiems savarankišką mokslinę tiriamąją veiklą (EMTT dotacijos pradedantiesiems). Pagrindinis šios finansavimo schemos tikslas – remti savarankiškų ir kompetentingų naujų individualių darbo grupių kūrimąsi ir stiprinti neseniai sukurtas grupes:

 • Remiami bet kokios tautybės VN ir AŠ dirbantys (ar į jas atvykstantys) jauni mokslininkai, pradedantys savarankišką mokslinę veiklą arba kuriantys pirmąją darbo grupę ir vykdantys priešakinius mokslinius tyrimus;
 • Pagrindinis tyrėjas turi būti įgijęs daktaro laipsnį ne mažiau nei prieš 2 metus ir ne daugiau nei prieš 10 metų. Esant pateisinamoms priežastims (pvz., motinystės ar tėvystės atostogos) šis laikotarpis gali būti pratęstas iki 14,5 metų;
 • Šioje finansavimo schemoje pagrindiniai tyrėjai bus skirstomi į du srautus:
  • Pradedantieji (anglų k. „starters") – įgiję daktaro laipsnį ne mažiau nei prieš 2 metus ir ne daugiau nei prieš 6 metus;
  • Įsitvirtinantieji (anglų k. „consolidators") – įgijęs daktaro laipsnį ne mažiau nei prieš 6 metus ir ne daugiau nei prieš 10 metų
 • Pagrindinis tyrėjas turi galimybių tapti išskirtiniu lyderiu mokslo srityje ir gali pateikti mokslinės brandos įrodymų:
  • bent viena svarbi publikacija, parengta be disertacijos vadovo, kurios pagrindinis (anglų k. „main") autorius yra Pagrindinis tyrėjas (svarbu nurodyti kiek kartų publikacija buvo cituota);
  • kitos reikšmingos publikacijos prestižiniuose tarptautiniuose recenzuojamuose tarpdisciplininiuose moksliniuose žurnaluose arba svarbiausiuose tarptautiniuose recenzuojamuose žurnaluose, kurių pagrindinis autorius yra Pagrindinis tyrėjas (svarbu nurodyti kiek kartų publikacija buvo cituota);
  • patentai;
  • kviestiniai pranešimai pripažintose tarptautinėse konferencijose ar tarptautinėse mokyklose;
  • apdovanojimai ir laimėti prizai.
 • Pagrindinis tyrėjas projekto vykdymui turi skirti ne mažiau kaip 50 proc. viso savo darbo laiko;
 • Dotacijos vienam projektui dydis – iki 1,5 mln. eurų (išimtinais atvejais – iki 2 mln. eurų);
 • Projektų trukmė – iki 5 metų;
 • Priimant paraiškas taikoma vienpakopė procedūra;
 • Vertinant paraiškas naudojama dvipakopė vertinimo sistema;
 • Projektams vertinti suformuotos 25 kvalifikuotų ekspertų grupės.

2. EMMT parama patyrusių tyrėjų mokslinei tiriamajai veiklai vykdyti (EMTT dotacijos patyrusiems). Pagrindinis šios finansavimo schemos tikslas - remti aukštos kokybės jau pripažintų ir savarankiškų mokslininkų projektus:

 • Remiami bet kokios tautybės VN ir AŠ dirbantys (ar į jas atvykstantys) patyrę mokslininkai, vykdantys priešakinius mokslinius tyrimus;
 • Pagrindinis tyrėjas turi būti išskirtinis lyderis mokslo srityje, be to per pastaruosius dešimt metų jis turėtų būti paskelbęs:
  • 10 publikacijų, kaip vyresnysis (senior) autorius pagrindiniuose tarptautiniuose recenzuojamuose tarpdisciplininiuose moksliniuose žurnaluose ar svarbiausiuose tarptautiniuose recenzuojamuose žurnaluose arba
  • 3 monografijas, iš kurių bent viena išversta į užsienio kalbą.
 • Kiti dešimties pastarųjų metų rodikliai, galintys padėti įrodyti mokslinę lyderystę:
  • 5 patentai;
  • 10 kviestinių pranešimų pripažintose tarptautinėse konferencijose;
  • vadovavimas 3 mokslinių tyrimų ekspedicijoms;
  • dalyvavimas organizuojant 3 pripažintas tarptautines konferencijas ar kongresus;
  • tarptautiniai moksliniai apdovanojimai ar narystė pripažintose Akademijose.
 • Pagrindinis tyrėjas projekto vykdymui turi skirti ne mažiau kaip 30 proc. viso savo darbo laiko, o ES ar asocijuotoje šalyje praleisti nemažiau kaip 50 proc. viso savo darbo laiko;
 • Numatomas dotacijos vienam projektui dydis – iki 2,5 mln. eurų (išimtinais atvejais – iki 3,5 mln. eurų);
 • Numatoma projektų trukmė – iki 5 metų;
 • Priimant paraiškas taikoma vienpakopė procedūra;
 • Vertinant paraiškas naudojama dvipakopė vertinimo sistema;
 • Projektams vertinti suformuotos 25 kvalifikuotų ekspertų grupės.

Svarbūs dokumentai

Naudingos nuorodos

Nacionalinis atstovas

Specifinės programos atstovas Lietuvoje (NCP):

Jurgita Stonytė, Lietuvos mokslo taryba, Mokslo fondas, Tarptautinio bendradarbiavimo skyrius, tel. (8 5) 261 8530, el. paštas: jurgita.stonyte@lmt.lt.

Grįžti atgal