Euratomas

Strateginis tikslas

Sukurti ir plėtoti ekologiškas, patikimas ir saugias energetikos technologijas, užtikrinančias tolimesnį ES ekonomikos augimą.
Tikslui įgyvendinti yra skatinami ir finansuojami branduolinės energetikos moksliniai tyrimai dviejose srityse: termobranduolinės sintezės energijos srityje ir mokslinių tyrimų branduolio dalijimosi ir radiacinės saugos srityje.

Termobranduolinės sintezės tyrimų programos tikslas – sukurti saugaus, tvaraus, neteršiančio aplinkos ir ekonomiško energijos šaltinio technologijas, padėti mokslinius pagrindus ITER (angl. International Tokamak Experimental Reactor) projektui įgyvendinti. ITER – tai tarptautinis projektas, kurio tikslas yra sukurti demonstracinį termobranduolinės sintezės reaktorių ir įrodyti, kad sintezės energija gali būti naudojama elektros energijai gaminti.

Branduolio dalijimosi ir radiacinės saugos programos tikslas – sukurti patikimus, naujausiais moksliniais tyrimais ir technologijomis grindžiamus metodus ir būdus, leidžiančius užtikrinti aukšto lygio reaktorių saugą, užkirsti kelią didelėms branduolinėms avarijoms, patikimiau tvarkyti ilgai išliekančias radioaktyviąsias atliekas, plėtoti saugų jonizuojančiosios spinduliuotės naudojimą pramonėje ir medicinoje.

Programos biudžetas

7BP branduolinės energetikos moksliniams tyrimams 2007-2011 metų laikotarpiui yra skiriama 2 234 milijonai eurų (be lėšų skirtų JTC vykdomai branduolinei veiklai). Iš jų:

 • termobranduolinės sintezės energijos moksliniams tyrimams skiriama 1 947 milijonai eurų. Iš šios sumos mažiausiai 900 milijonai eurų bus skirta tyrimams, kurie nėra tiesiogiai susiję su ITER įgyvendinimu.
 • branduolių dalijimosi ir radiacinės saugos tyrimams yra skiriama 287 milijonai eurų.

Veiklos

Euratomo 7-ąją BP sudaro bendrijos moksliniai tyrimai, technologijų plėtra, tarptautinis bendradarbiavimas, techninės informacijos platinimas, eksploatacijos veikla, mokymai. Euratomo 7BP pagrindinės veiklos dviejose srityse yra šios:

1. Termobranduolinės sintezės tyrimų srityje:

 • ITER projekto įgyvendinimas (bendros veiklos, apimančios tarptautinių mokslinių tyrimų infrastruktūrą, ypatingą dėmesį skiriant paruošiamiesiems statybos darbams, ITER organizacijos įsteigimui, Europos bendriems įsipareigojimams ITER'ui, personalo formavimui ir valdymui, techninei ir administracinei paramai, įrenginių statybai ir instaliavimui bei paramai projektui statybos metu),
 • MTTP parengiamieji darbai ITER veikimui. (pagrindinis dėmesys skiriamas fizikos ir technologijos programoms, susijusioms su teoriniais ir praktiniais tyrimais sintezės srityje, kurių dėka vykdomi parengiamieji ITER darbai),
 • technologinis pasirengimas DEMO elektrinei (pagrindinis dėmesys skiriamas sintezės medžiagų ir technologijų (įskaitant dangą) vystymui, projekto komandos formavimui, švitinimo poveikio (irradiation) tyrimams ir duomenų modeliavimui, DEMO koncepcijos dizainui ir studijoms, susijusioms su aplinkos sauga bei socio-ekonominiais aspektais sintezės srityje),
 • MTTP veikla ilgalaikės perspektyvos atžvilgiu (veikla apima tolesnį magnetinio izoliavimo schemų (magnetic confinement schemes) vystymą, teikiant pirmenybę termobranduolinėms elektrinėms, plazmos, gaunamos termobranduoliniame reaktoriuje veikimo tyrimams bei modeliavimui, šalių narių veiklų valdymui, koordinavimui, bendradarbiavimui),
 • žmogiškieji ištekliai, švietimas ir mokymas (atsižvelgiant į skubius ir neatidėliotinus, vidutinius ir ilgalaikius ITER poreikius bei tolimesnį termobranduolinės sintezės mokslinį ir techninį vystymą, veikla skatina žmogiškųjų išteklių vystymą, aukšto lygio mokymą, kompetencijos kėlimą, prioritetą teikiant termobranduolinės fizikos ir energetikos sritims),
 • infrastruktūra (termobranduolinės sintezės energetikos mokslinių tyrimų projekto ITER - vieno iš naujų mokslinių tyrimų Europiniame lygmenyje elementų, infrastruktūros vystymas),
 • technologijų perdavimo procesas ITER (naujų ir lanksčių organizacinių struktūrų, leidžiančių inovacijas ir technologijų progresą pritaikyti pramonėje, sudarant palankias sąlygas Europos pramonei tapti labiau konkurencingai).

2. Branduolio dalijimosi ir radiacinės saugos sritis apima 5 pagrindines veiklas:

 • radioaktyviųjų atliekų tvarkymą (laidojimas geologiniuose kapinynuose, kapinynų saugumo demonstravimo metodai, atskyrimo procesų panaudojimas radioaktyviosioms atliekoms perdirbti),
 • reaktorių sistemas (skaitmeninis su saugumu susijusių reiškinių gretinimas (coupling), švitinimo poveikio reaktorių vidinėms sistemoms ir/arba dangoms modeliavimas, patobulintos saugumo įvertinimo metodikos, IV kartos sistemų kuro ir dangos kūrimas),
 • radiacinę saugą (nevėžiniai susirgimai dėl mažos ir ilgai trunkančios apšvitos, medicininę apšvitą gavusių vaikų kohortos (stebimosios grupės) sudarymas ir stebėjimai, spinduliuotės panaudojimo medicinoje saugumo ir efektyvumo didinimas, optimali stebėsena įvykus avarijoms),
 • infrastruktūrą (požeminių laboratorijų tinklas, parama naujoms tyrimų infrastruktūroms, atitinkančioms visos Europos interesus, duomenų ir audinių bankai, radiobiologijos infrastruktūros, didelių infrastruktūrų pasiekiamumas),
 • žmogiškuosius išteklius, mobilumą ir mokymą (tyrėjų mokymas ir mobilumas).

Finansavimo schemos

1. Finansinė parama termobranduolinės sintezės energetikos srityje teikiama vadovaujantis šiomis sutartimis ir susitarimais:
1.1. Asociacijos sutartimi tarp Komisijos ir valstybių narių arba pilnateisių asocijuotųjų trečiųjų šalių arba subjektų valstybėse narėse arba pilnateisių asocijuotųjų trečiųjų šalių, kurios numato vykdyti dalį Bendrijos termobranduolinės sintezės energijos mokslinių tyrimų vadovaujantis Sutarties 10 straipsniu (Article 10 of the Treaty);
1.2. Europos termobranduolinės sintezės plėtros sutartimi (ETSPS, anglų k. the European Fusion Development Agreement (EFDA), daugiašaliais susitarimais tarp Komisijos ir organizacijų, atstovaujančių valstybes nares ir asocijuotas trečiąsias šalis, kurios atlieka mokslinius tyrimus sintezės technologijos srityje asocijuotose organizacijose bei pramonėje ir prisideda prie tarptautinio bendradarbiavimo Europoje);
1.3. Jungtine Europos Sutartimi, kuri yra skirta ITER'ui (Sutarties 45 ir 51 straipsniai (the European Joint Undertaking for ITER, based on Articles 45 to 51 of the Treaty));
1.4. EURATOM ir trečiųjų šalių tarptautiniai susitarimais, apimančiais veiklas bei plėtrą termobranduolinės sintezės energetikos mokslinių tyrimų srityje (visų pirma pagal ITER);
1.5. Kitus daugiašalius Bendrijos ir asocijuotųjų organizacijų susitarimus, visų pirma Susitarimą dėl personalo mobilumo;
1.6. Pagal bendras veiklas, pasidalijant 7-sios BP termobranduolinės sintezės mokslinių tyrimų srities finansavimą su valstybių narių subjektais arba asocijuotomis trečiosiomis šalimis, kai nėra Asociacijos Sutarties.

Termobranduolinės sintezės energetikos srityje paprastai neskelbiami kvietimai teikti paraiškas. Išimtis taikoma veikloms, susijusioms su mokslininkų švietimu ir mokymu bei koordinacine ir paramos veiklomis.

2. Finansinė parama branduolio dalijimosi ir radiacinės saugos srityje yra teikiama vadovaujantis šiomis 7BP finansavimo schemomis:

 • bendradarbiavimo projektai,
 • kompetencijos tinklai,
 • koordinacinės ir paramos veiklų projektai,
 • veiklos, skatinančios žmogiškųjų išteklių plėtrą ir mobilumą; parama mokslininkų mokymui ir kompetencijos vystymui.

Svarbūs dokumentai

Naudingos nuorodos

Nacionalinis atstovas

Teminės srities atstovas Lietuvoje (NCP):
Viktoras Mongirdas, tel. (8 5) 2 644 704, el. paštas: viktoras.mongirdas@mita.lt 

Grįžti atgal