Kvietimai teikti paraiškas

 

Kvietimas teikti paraiškas 

MTEPI paslaugų / technologijų identifikavimo ir perdavimo praktinių gebėjimų ugdymo STAŽUOTĖS UŽSIENIO VALSTYBĖSE

2017-05-11

 

Informuojame, kad 2017 gegužės 11 d. atnaujintas šis kvietimas teikti paraiškas.

Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra (MITA) kviečia mokslininkus ir kitus tyrėjus aktyviai teikti paraiškas dalyvauti stažuotėse užsienio mokslo ir technologijų perdavimo centruose ar panašiose, technologijų perdavimo funkcijas atliekančiose organizacijose bei įmonėse. Ši veikla inicijuojama siekiant ugdyti mokslininkų ir kitų tyrėjų kompetencijas bei praktinius gebėjimus vykdomuose tyrimuose identifikuoti ir / ar perduoti MTEPI paslaugas bei technologijas.

Tikimasi, kad stažuotės padės užtikrinti bendrųjų žinių ir gebėjimų lygį bei sudarys prielaidas efektyvesniam mokslinių tyrimų vykdymui bendradarbiaujant mokslo ir verslo organizacijoms, skatins mokslo ir studijų institucijų verslumą. 

Stažuotės užsienio valstybėse organizuojamos pagal MITA koordinuojamą projektą „Mokslo ir tyrimų atvira prieiga – MITAP II“, skirtą skatinti atvirą prieigą prie tyrimams reikalingų paslaugų ir MTEP rezultatų mokslo ir studijų institucijose (MSI). Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis. 

Laukiamas rezultatas – padidinta mokslininkų ir kitų tyrėjų kvalifikacija, kompetencija bei praktiniai gebėjimai mokslo vadybos / intelektinio produkto vadybos, produktų kūrimo, „komerciškai“ jautrios intelektinės nuosavybės apsaugos, komerciškai taikomų technologijų identifikavimo ir pan. srityse.

KVIETIMAS STAŽUOTEI

MITA kviečia mokslininkus, kitus tyrėjus ir moksl vadybininkus iš Lietuvos MSI teikti paraiškas 2017-2018 m. stažuotėms užsienio mokslo ir technologijų perdavimo centruose ar panašiose, technologijų perdavimo funkcijas atliekančiose organizacijose bei įmonėse.

Stažuotės trukmė – nuo 28 iki 100 dienų (nepertraukiamas laikotarpis).

Paraiškų teikimo terminas*2017 m. vasario 1 d. – 2018 m. gruodžio 30 d. 

* Kvietimas teikti paraiškas stažuotėms yra tęstinis ir yra baigiamas išnaudojus kvietimui skirtas lėšas ir (arba) į stažuotes išsiuntus 70 stažuotojų. 

Reikalavimai

Detalūs reikalavimai stažuotojams bei finansavimo sąlygos yra apibrėžiamos Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros direktoriaus 2017 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. 2V-27 patvirtintame Projekto „MOKSLO IR TYRIMŲ ATVIRA PRIEIGA – MITAP II“ stažuočių užsienio valstybėse atrankos tvarkos apraše (toliau – Aprašas).

Teikti paraiškas stažuotėms turi teisę asmenys, atitinkantys Apraše apibrėžtą stažuotojo sąvoką:

Stažuotojas – aukštųjų mokyklų ir valstybinių mokslinių tyrimų institutų mokslininkas ir kitas tyrėjas, mokslo vadybininkas, darbo sutarties ar kitu pagrindu dirbantis aukštojoje mokykloje ir / ar valstybiniame mokslinių tyrimų institute, kai jo darbo funkcijos yra susijusios su mokslo ir jo rezultatų komercinimu ir šios funkcijos yra nurodytos jo pareigybės aprašyme. 

Reikalingi dokumentai

Pareiškėjai, norintys dalyvauti konkurse stažuotėse, MITA turi pateikti šiuos dokumentus:

 • Užpildytą ir pasirašytą paraišką stažuotei su priedais (toliau – paraiška).

Darbo grupei pritarus stažuotei, tarp stažuotojo, stažuotojo darbdavio ir MITA ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo sprendimo priėmimo dienos turi būti sudaroma lėšų skyrimo sutartis. 

Grįžęs iš stažuotės, stažuotojas ne vėliau kaip per 10 darbo dienų MITA pateikia:

 • Laisvos formos ataskaitą apie pasiektus stažuotėje rezultatus (toliau – Pirminė ataskaita);
 • Stažuotoją priėmusios organizacijos raštą, kuriame būtų nurodyta, kokias veiklas vykdė stažuotojas stažuotės metu ir kokių rezultatų pasiekė.

Dokumentų pateikimo terminas

Visi nurodyti dokumentai gali būti teikiami nuolat. Kvietimas teikti paraiškas baigiamas išnaudojus kvietimui skirtas lėšas ir (arba) į stažuotes išsiuntus 70 stažuotojų (bet ne vėliau nei iki 2018 m. gruodžio 30 d. 15.00 val.). Dokumentai į MITA, adresu A. Goštauto g. 12-219, 01108 Vilnius, gali būti pristatomi asmeniškai,  naudojantis pašto ir (ar) pasiuntinių teikiamomis paslaugomis. Laikoma, kad paraiška pateikta laiku, jeigu visi nurodyti dokumentai išsiųsti MITA paskutinę kvietime teikti paraišką nurodytą dieną arba pristatyti asmeniškai į MITA iki MITA darbo laiko pabaigos. Išsiuntę dokumentus paštu, pareiškėjai iki pateikimo termino taip pat prašomi el. paštu Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. atsiųsti elektronines dokumentų versijas.

Vertinimo procesas

Pareiškėjų vertinimą sudarys 2 etapai :

 • I etapas – administracinės atitikties vertinimas, kurio metu patikrinama, ar paraiška atitinka Aprašo 2 priede nustatytus administracinės atitikties kriterijus.
 • II etapas – naudos ir kokybės vertinimas, kurio metu įvertinamas paraiškos atitikimas Aprašo 3 priede išvardintiems vertinimo kriterijams.

Paraiškas vertins MITA direktoriaus įsakymu sudaryta tarpinstitucinė darbo grupė.

Finansavimo sąlygos

MITA stažuočių išlaidas Stažuotojo darbdaviui kompensuoja vadovaujantis Mokslinių išvykų išlaidų fiksuotųjų įkainių apskaičiavimo tyrimo ataskaita, patvirtinta Lietuvos mokslo tarybos pirmininko 2014 m. spalio 6 d. įsakymu Nr. V-191 „Dėl Mokslinių išvykų išlaidų fiksuotųjų įkainių apskaičiavimo tyrimo ataskaitos patvirtinimo“ (su vėlesniais pakeitimais) (toliau – Mokslinių išvykų išlaidų fiksuotųjų įkainių apskaičiavimo tyrimo ataskaita).

MITA kompensuoja Stažuotojo darbdaviui stažuotės išlaidas per 30 kalendorinių dienų nuo Aprašo 17-18 p. pateiktų atsiskaitymo dokumentų patvirtinimo MITA dienos. 

Svarbūs dokumentai

Kontaktinis asmuo konsultacijoms

 • Lina Černeckaitė, Tel. 8 5 2127 433 El. p. Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Kvietimas teikti paraškas

MOKYMŲ DALYVIŲ ATRANKAI

Informuojame, kad šis kvietimas teikti paraiškas yra pasibaigęs.

Prisidėdama prie mokslininkų, kitų tyrėjų, MSI ir ekspertinių, koordinavimo institucijų darbuotojų kompetencijų tobulinimo, MITA organizuoja mokslo paslaugų identifikavimo mokymus ir skelbia mokymų dalyvių atranką.

Mokymų dalyvių atranka vykdoma pagal Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros direktoriaus 2017 m. vasario 06 d. įsakymu Nr. 2V-42 patvirtintą Projekto „Mokslo ir tyrimų atvira prieiga – MITAP II“ mokslo paslaugų identifikavimo mokymų dalyvių atrankos aprašą (toliau – Aprašas).

Mokymų tikslinė grupė – mokslininkai ir kiti tyrėjai, MSI darbuotojai, ekspertinių ir koordinavimo institucijų ekspertai ir darbuotojai, mokslo ir studijų politiką formuojančių ir įgyvendinančių institucijų darbuotojai, susiję su mokslo ir jo rezultatų komercializavimu institucijoje.

Mokymų dalyvių atrankos tikslas – atrinkti tikslinę grupę atitinkančius ir motyvuotus mokymų dalyvius, dalyvausiančius Projekto „Mokslo ir tyrimų atvira prieiga – MITAP II“ lėšomis organizuojamuose 9 temų mokymuose:

 1. Technologijų ir išradimų identifikavimas (angl. technology scouting), tinkamų komercinimui technologijų ir MTEP paslaugų atranka, vertinimas ir valdymas organizacijoje;
 2. Intelektinės nuosavybės valdymas;
 3. Naujo produkto kūrimas ir vystymas;
 4. MTEP produkto/ paslaugos ir komercinimo valdymas;
 5. Technologijų vertinimas;
 6. Aukštųjų technologijų produktų/prototipų rinkos tyrimų mokymai;
 7. Naujų žinių ir technologijų taikymo versle ir viešajame sektoriuje galimybių identifikavimo mokymai;
 8. Projektų su verslo įmonėmis galimybių identifikavimas, rengimas ir administravimas;
 9. Pitch mokymai: Naujų žinių ir technologijų taikymo versle ir viešajame sektoriuje galimybių įvertinimas. Projektų su verslo įmonėmis galimybių identifikavimas, rengimas ir administravimas.

Kiekviena mokymų tema bus dėstoma 5 kartus (iš jų 2 Kaune, 2 Vilniuje, 1 Klaipėdoje). Mokymai vyks grupėmis. Planuojama, kad vienoje mokymų grupėje dalyvaus ne daugiau kaip 25 dalyviai.

Mokymai planuojami 2017 m. kovo mėn. - 2018 m gruodžio mėn.

Reikalavimai

Detalūs reikalavimai mokymų dalyvių atrankai yra apibrėžiami Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros direktoriaus 2017 m. vasario 06 d. įsakymu Nr. 2V-42 patvirtintame Projekto „MOKSLO IR TYRIMŲ ATVIRA PRIEIGA – MITAP II“ mokslo paslaugų identifikavimo mokymų dalyvių atrankos tvarkos apraše (toliau – Aprašas).

Pareiškėjas – Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų institucijos (toliau – MSI), ekspertinės, mokslo ir studijų politiką formuojančios bei įgyvendinančios institucijos. 

Mokymų dalyvis – mokslininkas ir / ar kitas tyrėjas, mokslo ir studijų institucijų darbuotojas, ekspertinių ir koordinavimo institucijų ekspertas ir darbuotojas, mokslo ir studijų politiką formuojančių ir įgyvendinančių institucijų darbuotojas, susijęs su mokslo ir jo rezultatų komercializavimu institucijoje, jei tokios jo darbo funkcijos apibrėžiamos institucijos atliekamų pareigų aprašyme.  

Reikalingi dokumentai

Pareiškėjai, norintys dalyvauti mokymų dalyvių atrankoje, iki nustatyto termino MITA turi pateikti pagal Aprašo reikalavimus užpildytą ir pasirašytą paraišką dalyvauti mokymuose su priedais (toliau – paraiška).

Dokumentų pateikimo terminas 

Apraše nurodyti dokumentai gali būti teikiami nuo 2017 m. vasario 10 d. iki 2017 m. kovo 1 d.*

*Agentūra pasilieka teisę pratęsti paraiškų teikimo terminą kol bus atrinkti penkių grupių dalyviai visiems 9 temų mokymams. Sudarius visų mokymo grupių sąrašus bus stabdoma dalyvių atranka ir apie tai potencialūs pareiškėjai informuojami MITA tinklalapyje: http://www.mita.lt.

Skenuoti dokumentai turi būti atsiunčiami elektroniniu paštu Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.  

Vertinimo procesas

MITAP II projekto mokymų dalyvių atranka vykdoma atsižvelgiant į:

 1. dalyvio atitikimą mokymų tikslinei grupei;
 2. dalyvio darbdavio rekomendacinį mokymų dalyvių, kuriems būtų tikslingi šie mokymai, sąrašą;
 3. dalyvio pasirinktų mokymų kiekį.

Pareiškėjų vertinimą sudarys 2 etapai :

 • I etapas – administracinės atitikties vertinimas, kurio metu patikrinama, ar paraiška atitinka Aprašo 2 priede nustatytus administracinės atitikties kriterijus.
 • II etapas – naudos ir kokybės vertinimas, kuriuo siekiama sudaryti Aprašo 7 punkte nurodytus kriterijus atitinkančių mokymų dalyvių sąrašą. Jo metu yra reitinguojami kiekvieno pareiškėjo pateikti mokymų dalyviai.

Paraiškas vertins MITA direktoriaus įsakymu sudaryta darbo grupė.

Svarbūs dokumentai

Kontaktinis asmuo konsultacijoms

 • Evelina Vainorienė, tel.: 8 647 86684, el. p.: Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. 
Informacija atnaujinta 2017-05-12

© Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra, valstybės biudžetinė įstaiga. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.
A. Goštauto 12-219, LT-01108 Vilnius. Tel. +370 (5) 2644708; faksas +370 (5) 2312292; el. paštas Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

© Agency for Science, Innovation and Technology
A. Gostauto str. 12-219, LT-01108 Vilnius. Phone: +370 (5) 2644708; FAX: +370 (5) 2312292; E-mail: Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.