KVIETIMAS NR. US-04

DĖL PRAŠYMŲ ŪKIO SUBJEKTŲ UŽSAKOMIEMS MTEP DARBAMS SKATINTI SKIRTOMS LĖŠOMS GAUTI TEIKIMO

Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra (toliau – Agentūra) skelbia kvietimą, skirtą valstybinėms mokslo ir studijų institucijoms (išskyrus kolegijas), teikti prašymus ūkio subjektų užsakomiems mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros (toliau – MTEP) darbams skatinti skirtoms lėšoms gauti.

Galimi pareiškėjaivalstybinės mokslo ir studijų institucijos (išskyrus kolegijas), sudariusios sutartis su ūkio subjektais dėl MTEP darbų vykdymo iki 2016 m. gruodžio 31 d., o šių užsakymų ar jų etapų įvykdymo laikotarpis yra 2017 m. sausio 1 d. – gruodžio 31 d. Taip pat pareiškėjai gali teikti prašymus dėl užsakymų, kurių sutarčių pasirašymo ir įvykdymo laikotarpis buvo 2016 m. sausio 1 d. – gruodžio 31 d., kartu su užsakymų įvykdymą patvirtinančiais dokumentais, jei prašymai nebuvo pateikti 2016 m. antrojo kvietimo metu (US-03).

Primename, kad institucijos iki 2017 m. sausio 15 dienos Agentūrai turi pateikti dokumentus, patvirtinančius praėjusiais metais (2016) teigiamai įvertintų užsakymų įvykdymą: institucijos patvirtintą ūkio subjekto pasirašyto darbų perdavimo–priėmimo akto apie užsakymo ar jo etapo įvykdymą kopiją; institucijos patvirtintą mokėjimo pavedimo ar kito dokumento kopiją, įrodančią, kad ūkio subjektas pervedė institucijai prašyme nurodytą sumą. Jei ūkio subjektas atsiskaitė tik už dalį veiklų numatytų sutartyje, kurioje ne visos veiklos buvo priskirtos MTEP, institucija pateikia paaiškinimą, kurios sutartyje numatytos atitinkamo etapo veiklos yra įvykdytos ir ūkio subjektas už jas atsiskaitė. Nuo ataskaitos aiškumo ir išsamumo priklausys institucijai 2017 m. skiriamų skatinimo lėšų lėšų suma.

Prašymų teikimo tvarka yra reglamentuota Lėšų ūkio subjektų mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros užsakymų vykdymui remti valstybinėms mokslo ir studijų institucijoms paskirstymo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro 2012 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. V-1536, Lėšų, skirtų ūkio subjektų mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros užsakymų vykdymui remti, skyrimo valstybinėms mokslo ir studijų institucijoms tvarkos apraše, patvirtintame Agentūros direktoriaus 2012 m. lapkričio 15 d. įsakymu Nr. 2V-130.

Agentūrai teikiama:

  • Institucijos vadovo ar jo įgalioto asmens pasirašytas įgaliojimas darbuotojui pateikti paraišką Mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros informacinės sistemos (MTEPIS) priemonėmis (laisva forma);
  • Paraiška MTEPIS priemonėmis.

Prašymai ir paraiškos priimami per MTEPIS nuo 2016 m. lapkričio 15 d. iki 2017 m. sausio 16 d. 

Išsamesnę informaciją teikia:

Leonidas Jelenskis tel. (8 5) 2644 701, el.p. leonidas.jelenskis@mita.lt

Grįžti atgal