KVIETIMAS NR. US-03

DĖL PRAŠYMŲ ŪKIO SUBJEKTŲ UŽSAKOMIEMS MTEP DARBAMS SKATINTI SKIRTOMS LĖŠOMS GAUTI TEIKIMO

2016-05-02

Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra (toliau – Agentūra) skelbia antrąjį šių metų kvietimą, skirtą valstybinėms mokslo ir studijų institucijoms (išskyrus kolegijas), teikti prašymus ūkio subjektų užsakomiems mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros (toliau – MTEP) darbams skatinti skirtoms lėšoms gauti.

Galimi pareiškėjai – valstybinės mokslo ir studijų institucijos (išskyrus kolegijas), sudariusios sutartis su ūkio subjektais nuo 2016 m. sausio 1 d. iki 2016 m. liepos 1 d. dėl MTEP užsakymų vykdymo, o užsakymų ar jų etapų įvykdymo laikotarpis trunka iki 2016 m. gruodžio 31 d.

Skatinimo lėšų sumos (tūkst. Eur), kurios atskirose mokslo srityse pirmojo kvietimo (Nr. US-02) metu liko nepanaudotos:

  • humanitariniai mokslai – 158,3
  • socialiniai mokslai – 122,6
  • fiziniai mokslai – 97,7
  • biomedicinos mokslai – 217,3
  • žemės ūkio mokslai – 139,2
  • technologijos mokslai – 495,8 

Prašymų teikimo tvarka yra reglamentuota Lėšų ūkio subjektų mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros užsakymų vykdymui remti valstybinėms mokslo ir studijų institucijoms paskirstymo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro 2012 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. V-1536; Lėšų, skirtų ūkio subjektų mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros užsakymų vykdymui remti, skyrimo valstybinėms mokslo ir studijų institucijoms tvarkos apraše, patvirtintame Agentūros direktoriaus 2012 m. lapkričio 15 d. įsakymu Nr. 2V-130.

Agentūrai teikiama:

  • Institucijos vadovo ar jo įgalioto asmens pasirašytas įgaliojimas darbuotojui pateikti paraišką Mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros informacinės sistemos (MTEPIS) priemonėmis (laisva forma);
  • Paraiška pagal Agentūros nustatytą formą (pildoma MTEPIS).

Institucijų prašymai ir paraiškos su priedais pateikiami Agentūrai per Mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros informacinę sistemą (toliau – MTEPIS) (www.e-mokslovartai.lt).

Prašymai ir paraiškos priimami per MTEPIS nuo 2016 m. gegužės 02 d. iki 2016 m. liepos 15 d.

Išsamesnę informaciją teikia

bendraisiais kvietimo klausimais:

paraiškos pildymo ir pateikimo sistemoje (MTEPIS) klausimais:

 

Informacija atnaujinta: 2016-05-02

Grįžti atgal