Kvietimai teikti paraiškas

KVIETIMAS NR. MK1504

Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros finansavimui gauti

2015-03-09

Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra (toliau – Agentūra) skelbia kvietimą teikti paraiškas Mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros rezultatų komercinimo projektų konkursui.

Paraiškų teikimo tvarką reglamentuoja Mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros rezultatų komercinimo projektų konkursinio finansavimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas), patvirtintas Agentūros direktoriaus 2015 m. kovo 6 d. įsakymu Nr. 2V-39. Aprašas skirtas įgyvendinti Valstybinės studijų, mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros 2013–2020 metų plėtros programos 2013–2015 metų veiksmų plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2013 m. birželio 25 d. įsakymu Nr. V-579, 2.4.1 priemonę „Komercinti mokslinių tyrimų rezultatus“. Aprašas ir kita svarbi informacija yra skelbiama Agentūros tinklalapyje adresu: http://www.mita.lt/lt/nacionalines-programos/mtep-rezultatu-komercinimas/kvietimai/ 

Paraiškų teikėjai – Lietuvos mokslo ir studijų institucijos, įregistruotos Švietimo įstaigų bei mokslo ir studijų institucijų valstybės registre. Paraiškų parengimui yra skiriama dviejų mėnesių laikotarpis, per kurį mokslo ir studijų institucijos:

 • atrenka idėjas, kuriomis numatyta komercinti MTEP rezultatą (prototipas arba galutinis prototipas), sukurtą toje mokslo ir studijų institucijoje, kuri teikia paraišką finansavimui gauti;
 • suformuoja (suburia), esant poreikiui, apmoko projekto vykdytojų grupę, kurios nariai, bendradarbiaudami su mokslo ir studijų institucija, projekto idėją išvysto iki projekto, parengdami verslo planą. Projekto grupės sudėtis, kompetencija turi būti pakankama, kad jos nariai sugebėtų parengti verslo planą ir įgyvendinti numatytus uždavinius.

Projektų atranka konkursiniam finansavimui organizuojama Apraše nustatyta tvarka. Būtina sąlyga gauti projektui finansavimą - įsteigta įmonė, kurios pagrindinis tikslas mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros rezultatų komercinimas. Įmonės steigėjais gali būti mokslo ir studijų institucija kartu su mokslininku(ais), tyrėju(ais) ar studentu(ais), arba mokslininkas(ai), tyrėjas(ai) ar studentas(ai), taip pat kiti fiziniai ir (ar) juridiniai asmenys, turintys ketinimų prisidėti įgyvendinant projektą. 

MTEP rezultatų komercinimo priemonės tikslas – komercinti mokslinių tyrimų rezultatus, kuriant mokslui imlias įmones. 

Didžiausia Agentūros skiriama vienam projektui lėšų suma yra 21 tūkst. EUR. Projekto trukmė - iki 12 mėn.

Projektų įgyvendinimo rodikliai:

 • pagaminta galutinio produkto bandomoji partija, išbandyta galutinė versija;
 • įvertinta galutinio produkto bandomoji partija (gauti potencialių vartotojų atsiliepimai);
 • rinkai pateikti inovatyvūs produktai (prekės, technologijos ar paslaugos);
 • pardavimų pajamos. 

Lydraštis ir projektų paraiškos, pasirašyti elektroniniu parašu, adoc formatu bei kiti Apraše išvardinti dokumentai, priimami el. pašto adresu: info@mita.lt. Maksimalus rinkmenos dydis - 10 MB. Jei elektroniniu parašu pasirašyti dokumentų nėra galimybės, dokumentai pateikiami įrašyti į kompiuterinę laikmeną pdf, doc formatu, kartu su lydraščio originalu, kuriame nurodyta, kad Agentūrai pateikiamoje elektroninėje dokumentų versijoje patalpinta informacija yra teisinga. Šiuo būdu teikami dokumentai turi būti pristatyti Agentūrai vienu iš būdų:

 • asmeniškai arba pašto kurjerio;
 • atsiųsti registruotu laišku. 

Paraiškos pateikiamos iki 2015 m. gegužės 11 d. 10.00 val. Po nurodytos paraiškų pateikimo datos paraiškos nepriimamos. Siunčiant paštu, išsiuntimo vietos pašto antspaudo data turi būti ne vėlesnė kaip 2015 m. gegužės 11 d. Būtina informuoti Agentūrą žemiau nurodytu elektroninio pašto adresu, jeigu paraiška išsiunčiama registruotu laišku.

Paraiškos turi būti pristatytos adresu:

 • Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra, A. Goštauto g. 12 – 219, LT-01108 Vilnius. 

Informaciją teikia: Leonidas Jelenskis, tel. 8 5 2644 701, el.p. leonidas.jelenskis@mita.lt

Svarbūs dokumentai

KVIETIMAS NR. MK1403

Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros finansavimui gauti

2014-03-07 

Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra (MITA) skelbia kvietimą teikti paraiškas Mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros rezultatų komercinimo projektų konkursui. 

Paraiškų teikimo tvarką reglamentuoja Mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros rezultatų komercinimo projektų konkursinio finansavimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas), patvirtintas Agentūros direktoriaus 2014 m. kovo 7 d. įsakymu Nr. 2V-28. Aprašas skirtas įgyvendinti Valstybinės studijų, mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros 2013–2020 metų plėtros programos 2013–2015 metų veiksmų plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2013 m. birželio 25 d. įsakymu Nr. V-579, 2.4.1.1. veiklą „Remti mokslo ir studijų institucijų iniciatyvas kuriant mokslui imlias įmones“.

Paraiškų teikėjai – Lietuvos mokslo ir studijų institucijos, įregistruotos Švietimo įstaigų bei mokslo ir studijų institucijų valstybės registre. Paraiškų parengimui yra skiriama dviejų mėnesių laikotarpis, per kurį mokslo ir studijų institucijos:

 • atrenka idėjas, kuriomis numatyta komercinti MTEP rezultatą (prototipas arba galutinis prototipas), sukurtą toje mokslo ir studijų institucijoje, kuri teikia paraišką finansavimui gauti;
 • suformuoja (suburia), esant poreikiui, apmoko projekto vykdytojų grupę, kurios nariai, bendradarbiaudami su mokslo ir studijų institucija, projekto idėją išvysto iki projekto, parengdami verslo planą. Projekto grupės sudėtis, kompetencija turi būti pakankama, kad jos nariai sugebėtų parengti verslo planą ir įgyvendinti numatytus uždavinius.

Projektų atranka konkursiniam finansavimui organizuojama Apraše nustatyta tvarka. Būtina sąlyga gauti projektui finansavimą - įsteigta įmonė, kurios pagrindinis tikslas mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros rezultatų komercinimas. Įmonės steigėjais gali būti mokslo ir studijų institucija kartu su mokslininku(ais), tyrėju(ais) ar studentu(ais), arba mokslininkas(ai), tyrėjas(ai) ar studentas(ai), taip pat kiti fiziniai ir (ar) juridiniai asmenys, turintys ketinimų prisidėti įgyvendinant projektą.

MTEP rezultatų komercinimo priemonės tikslas – komercinti mokslinių tyrimų rezultatus, kuriant mokslui imlias įmones.

Didžiausia Agentūros skiriama vienam projektui lėšų suma yra 70 tūkst. Lt. Projekto trukmė - iki 12 mėn.

Projektų įgyvendinimo rodikliai:

 • pagaminta galutinio produkto bandomoji partija, išbandyta galutinė versija;
 • įvertinta galutinio produkto bandomoji partija (gauti potencialių vartotojų atsiliepimai);
 • rinkai pateikti inovatyvūs produktai (prekės, technologijos ar paslaugos);
 • pardavimų pajamos.

Projektų paraiškos ir kiti Apraše išvardinti dokumentai (originalai ir dokumentų elektroninės versijos, įrašytos į kompiuterinę laikmeną) turi būti pristatyti Agentūrai vienu iš šių būdų:

 • asmeniškai arba pašto kurjerio;
 • atsiųsti registruotu laišku.

Paraiškos pateikiamos iki 2014 m. gegužės 9 d. 10.00 val. Po nurodytos paraiškų pateikimo datos paraiškos nepriimamos. Siunčiant paštu, išsiuntimo vietos pašto antspaudo data turi būti ne vėlesnė kaip 2014 m. gegužės 9 d. Būtina informuoti Agentūrą žemiau nurodytu elektroninio pašto adresu, jeigu paraiška išsiunčiama registruotu laišku.

Paraiškos turi būti pristatytos adresu: Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra, A. Goštauto g. 12 – 219, LT-01108 Vilnius.

Informaciją teikia: Leonidas Jelenskis, tel. 8 5 2 644 701, el.p. leonidas.jelenskis@mita.lt

Svarbūs dokumentai

KVIETIMAS NR. AT1202

INFORMACIJA APIE KVIETIMĄ 2012 m.

Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra (toliau – Agentūra) skelbia kvietimą teikti paraiškas Mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros rezultatų komercinimo projektų idėjų konkursui pagal Aukštųjų technologijų plėtros 2011-2013 metų programą. 

Paraiškų (projektų idėjų) teikėjai – mokslininkai, tyrėjai ar studentai (arba jų grupė) kartu su valstybinėmis mokslo ir studijų institucijomis.

Paraiškų teikimo tvarka yra reglamentuota Mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros rezultatų komercinimo projektų konkursinio finansavimo tvarkos apraše (toliau – Aprašas), patvirtintame Agentūros direktoriaus 2012 m. balandžio 12 d. įsakymu Nr. 2V-47 (Žin., 2012, Nr 45-2209).Aprašas ir kita svarbi informacija yra skelbiama Agentūros tinklalapyje.

Projektų atranka konkursiniam finansavimui organizuojama dviem etapais. Pirmajame etape atrenkamos projektų idėjos. Antrojo etapo metu skiriamas finansavimas atrinktų idėjų projektams pareiškėjui įsteigus įmonę, skirtą mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros rezultatų komercinimui įgyvendinti. Įmonės steigėjais gali būti mokslininkas, tyrėjas ar studentas (arba jų grupė) kartu su valstybine mokslo ir studijų institucija arba tik mokslininkas, tyrėjas ar studentas (arba jų grupė).

Projektų idėjų uždaviniai turi atitikti Aukštųjų technologijų plėtros 2011-2013 metų programoje apibrėžtus uždavinius ir jų įgyvendinimo priemones (priedas).

Didžiausia Agentūros skiriama vienam projektui lėšų suma yra 70 tūkst. Lt. Projekto trukmė - iki 11 mėn.

Projektų idėjų įgyvendinimo rodikliai – rinkai pateikti inovatyvūs produktai, technologijos ar paslaugos.

Projektų idėjų paraiškos su priedais (originalas ir elektroninė versija, įrašyta į kompiuterinę laikmeną) turi būti pristatyti Agentūrai vienu iš šių būdų:

 • asmeniškai arba pašto kurjerio;
 • atsiųsti registruotu laišku (apie išsiuntimą informuoti Agentūrą elektroninio pašto adresu:leonidas.jelenskis@mita.lt).

Paraiškos pateikiamos iki 2012 m. gruodžio 7 d. 10.00 val. Po nurodytos paraiškų pateikimo datos paraiškos nepriimamos. Siunčiant paštu, išsiuntimo vietos pašto antspaudo data turi būti ne vėlesnė kaip 2012 m. gruodžio 7 d.

Paraiškos turi būti pristatytos adresu:

 • Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra
 • A. Goštauto g. 12 – 219, LT-01108 Vilnius
Informaciją teikia: Leonidas Jelenskis, tel. 8 5 2644 701, el.p. leonidas.jelenskis@mita.lt

Konkurso dokumentai

 


Kvietimas AT1201

Kvietimo AT1201 rezultatai

Iš pateiktų 19 idėjų projektų pirmajame etape, po ekspertinio vertinimo buvo atrinkta 13 projektų, kuriems antrajame etape buvo nuspręsta skirti finansavimą. Atrinkti projektai iš šių aukštųjų technologijų sričių: nanotechnologijos (3 projektai), biotechnologijos (2), mechatronikos (2). lazerių technologijų (2) ir informacinių technologijų (4).

Konkurso dokumentai

 

Informacija atnaujinta 2015.04.24

Grįžti atgal