Titulinis Nacionalinės programos Laboratorijų akreditacija

Laboratorijų akreditacija

Apie priemonę

Pagal šią priemonę yra skiriamos valstybės biudžeto lėšos laboratorijų akreditacijos išlaidoms kompensuoti.

Priemonės tikslas – skatinti mokslo ir studijų institucijas akredituoti laboratorijas ar atlikti atitikties įvertinimo veiklas, kad būtų užtikrintas pasitikėjimas laboratorijų veiklos rezultatais, konkurencingumo bei tarptautinio pripažinimo plėtra, resursų taupymas, klaidų prevencija, efektyvus laboratorijų administravimas.

Kvietimų skelbimo, paraiškų teikimo tvarkos, reikalavimai pareiškėjams, lėšų skyrimo tvarka ir kitos šią priemonę reglamentuojančios sąlygos yra išdėstytos Lėšų skyrimo mokslo ir studijų institucijoms laboratorijų akreditacijai tvarkos apraše  (toliau – Aprašas).

Vadovaujantis Aprašu, gali būti kompensuojamos tokios išlaidos:

  • akreditacijos proceso etape būtiniems instrumentams, reagentams, medžiagoms, etalonams ir kitoms trumpalaikėms priemonėms įsigyti;
  • samdomų konsultantų (ekspertų) teikiamoms paslaugoms, apimančioms laboratorijos pasirengimą akreditacijai (dokumentų rengimą, konsultavimą, darbuotojų mokymą), apmokėti;
  • palyginamųjų tarptautinių tarplaboratorinių tyrimų (palyginamųjų bandymų) išlaidoms apmokėti;
  • laboratorinės įrangos techninės priežiūros/metrologinės patikros (tikrinimo ir kalibravimo) išlaidoms apmokėti;
  • akreditavimo (atitikties įvertinimo) išlaidoms apmokėti.

Grįžti atgal