• Pradžia
 • Inovacijos
 • Sumani Specializacija

Sumani Specializacija

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. spalio 14 d. nutarimu  Nr. 951 „Dėl Prioritetinių mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros ir inovacijų raidos (sumanios specializacijos) krypčių patvirtinimo“ patvirtintos šešios prioritetinės mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros ir inovacijų raidos (toliau – sumani specializacija) kryptys:

 • energetika ir tvari aplinka;
 • sveikatos technologijos ir biotechnologijos;
 • agroinovacijos ir maisto technologijos;
 • nauji gamybos procesai, medžiagos ir technologijos;
 • transportas, logistika, informacinės ir ryšių technologijos;
 • įtrauki ir kūrybinga visuomenė.

Siekiant nustatyti prioritetinių sumanios specializacijos krypčių prioritetus (toliau – sumanios specializacijos prioritetai) ir jų įgyvendinimo nuostatas, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. balandžio 30 d. nutarimu Nr. 411 „Dėl Prioritetinių mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros ir inovacijų raidos (sumanios specializacijos) krypčių ir jų prioritetų įgyvendinimo programos patvirtinimo“ (toliau – Programa) patvirtinta Prioritetinių mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros ir inovacijų raidos (sumanios specializacijos) krypčių ir jų prioritetų įgyvendinimo programa. Programos strateginis tikslas – mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros ir inovacijų (toliau – MTEPI) sprendimais didinti didelės pridėtinės vertės, žinioms ir aukštos kvalifikacijos darbo jėgai imlių ekonominių veiklų įtaką šalies bendrajam vidaus produktui ir struktūriniams ūkio pokyčiams.

Programos įgyvendinimui yra būtinas kuo platesnis verslo subjektų bei mokslo ir studijų institucijų  įtraukimas į bendrus projektus. Atsižvelgiant į tai, Mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros ir inovacijų raidos (sumanios specializacijos) krypčių plėtros ir jų prioritetų įgyvendinimo stebėsenos ir poveikio vertinimo bei verslo subjektų ir mokslo ir studijų institucijų bendradarbiavimo skatinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro ir Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2014  m. gruodžio 15 d. įsakymu Nr. V-1218/4-911 „Dėl Mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros ir inovacijų raidos (sumanios specializacijos) krypčių plėtros ir jų prioritetų įgyvendinimo stebėsenos ir poveikio vertinimo bei verslo subjektų ir mokslo ir studijų institucijų bendradarbiavimo skatinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Aprašas), 3 punkte nustatyta, kad Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra (toliau – Agentūra) atlieka verslo subjektų bei mokslo ir studijų institucijų bendradarbiavimo skatinimą.

Skatinant verslo ir mokslo bendradarbiavimą, Agentūrai pavesta:

 • identifikuoti ir analizuoti ūkio subjektų MTEPI poreikius bei nustatyti ūkio subjektams aktualias MTEPI tematikas;
 • organizuoti  informacijos apie sumanios specializacijos tikslus ir procesą sklaidą potencialiems dalyviams  ir sumanios specializacijos prioritetų veiksmų planuose nustatytų studijų ir MTEPI politikos priemonių pagrindu vykdytinų projektų pareiškėjams;
 • organizuoti Programos ir atskirų sumanios specializacijos prioritetų veiksmų planų įgyvendinimo aptarimus su procese dalyvaujančiais ir kitais suinteresuotais viešojo ir privataus sektorių subjektais;
 • teikti siūlymus suinteresuotiems asmenims dėl tinkamos finansuojamos priemonės pasirinkimo ir konsultacijas dėl galimybių vykdyti sumanios specializacijos prioritetų veiksmų planuose nustatytų studijų ir MTEPI politikos priemonių pagrindu vykdytinus projektus;
 • organizuoti informacinius seminarus ir partnerių paieškos renginius;
 • organizuoti mokslo ir studijų institucijų bei kitų viešų ir privačių subjektų bendradarbiavimo veiklas, siekiant paskatinti jų bendrą dalyvavimą studijų ir MTEPI politikos priemonių pagrindu vykdytinuose projektuose;
 • teikti konsultacijas ūkio subjektams apie galimybes panaudoti mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros rezultatus aukštos pridėtinės vertės produktams gaminti.

Apraše nurodytos Agentūros funkcijos yra glaudžiai susijusios su Jungtinių studijų, mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros ir inovacijų iniciatyvų (toliau – Jungtinės iniciatyvos) įgyvendinimu. Jungtinės iniciatyvos yra viena iš studijų ir MTEPI politikos priemonių, skirtų sumanios specializacijos prioritetams įgyvendinti. Jungtinių iniciatyvų tikslas – inicijuoti projektus, kurių pagrindu būtų kuriami rinkos poreikius atitinkantys, tinkami komerciškai naudoti aukštos pridėtinės vertės technologijų ir produktų prototipai, siekiant juos įdiegti į rinką. Remiantis Programos 43 punktu, Agentūra organizuoja Jungtinių iniciatyvų įgyvendinimą. 

© Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra, valstybės biudžetinė įstaiga. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.
A. Goštauto 12-219, LT-01108 Vilnius. Tel. +370 (5) 2644708; faksas +370 (5) 2312292; el. paštas Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.