Priemonė „Inočekiai LT“

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. birželio 8 d. nutarimu Nr. 662 buvo patvirtinta nauja Ekonomikos augimo veiksmų programos priemonė – „Inočekiai LT“.

Tai nauja Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramos priemonė, kurią nuo 2012 m. administruoja Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra (MITA).

Priemonės tikslas

Didinti šalies ūkio konkurencingumą, verslo produktyvumą ir aukštos pridėtinės vertės verslo lyginamąją dalį, skatinti smulkiojo ir vidutinio verslo (SVV) subjektus vykdyti inovacinę veiklą, skatinti mokslo ir verslo bendradarbiavimą.

Reikalavimai pareiškėjams

 • Labai maža, maža ar vidutinė įmonė arba verslininkas, atitinkantis SVV subjekto sąvoką. Viešosios įstaigos nėra tinkami pareiškėjai.
 • Pareiškėjas paraiškos pateikimo datą veikia ilgiau kaip 6 mėnesius.
 • Pareiškėjo metinės pajamos ne mažesnės kaip 10 000,00 Lt, per paskutinius finansinius metus.
 • Pareiškėjas registruotas Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre.
 • Pareiškėjas turi teisę gauti de minimis pagalbą.
 • Pareiškėjui nėra iškelta byla dėl bankroto arba restruktūrizavimo, nėra pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl ūkinės-komercinės veiklos arba jis nėra likviduojamas.
 • Pareiškėjas yra įvykdęs su mokesčių ir valstybinio socialinio draudimo įmokų mokėjimu susijusius įsipareigojimus pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus (ši nuostata netaikoma juridiniams asmenims, kuriems Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka yra atidėti mokesčių arba valstybinio socialinio draudimo įmokų mokėjimo terminai).
 • Nėra įsiteisėjusio teismo sprendimo dėl pareiškėjo kitos sutarties dėl paramos skyrimo iš ES arba Lietuvos Respublikos biudžeto sutarties lėšų pažeidimo.
 • Nebandė gauti konfidencialios informacijos arba daryti įtakos vertinimą atliekančiai institucijai dabartinio arba ankstesnio paraiškų dėl projekto finansavimo vertinimo arba atrankos proceso metu.
 • Pareiškėjo vadovas ar vyriausiasis buhalteris neturi neišnykusio teistumo dėl nusikalstamos veikos nuosavybei, turtinėms teisėms ir turtiniams interesams, ekonomikai ir verslo tvarkai ar finansų sistemai.

Reikalavimai projektui

Detaliau – VP2-1.3-ŪM-05-K priemonės „Inočekiai LT“ projektų finansavimo sąlygų aprašas (toliau – Aprašas).

 • Mokslinių tyrimų paslaugos turi būti perkamos iš MITA direktoriaus patvirtinto Paslaugų sąrašo.
 • Aukštesnis įvertinimas skiriamas projektui, kuriame privačių išlaidų dalis projekte didesnė. Privačios investicijos projekte privalo sudaryti ne mažiau kaip 20 procentų projekto vertės.
 • Įgyvendinamas per 6 mėnesius nuo projekto finansavimo ir administravimo sutarties (toliau – Sutartis) įsigaliojimo, išskyrus atvejus, jeigu Sutartyje dėl objektyvių priežasčių nenumatyta kitaip.
 • Įgyvendinamas Lietuvos Respublikos teritorijoje.
 • Pradėtas įgyvendinti ne anksčiau nei projektui yra skirtas finansavimas, t. y. nuo Sutarties įsigaliojimo datos.
 • Projektas negali būti finansuotas bei suteikus finansavimą teikiamas finansuoti iš kitų programų, finansuojamų valstybės biudžeto lėšomis, kitų fondų ar finansinių mechanizmų (Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos, Šveicarijos Konfederacijos ir kita) bei kitų veiksmų programų priemonių, jei dėl to projekto ar jo dalies tinkamos finansuoti išlaidos gali būti finansuotos kelis kartus.
 • Projektas atitinka darnaus vystymosi principą. Projekto įgyvendinimas neturi neigiamos įtakos aplinkosaugos, regionų vystymo, socialinėje srityje.
 • Projektas atitinka lyčių lygybės ir nediskriminavimo principus.

Finansavimas

Didžiausia galima projekto (fiksuotoji suma) vertė – 20 000,00 (dvidešimt tūkstančių) Lt. MITA skiriamo finansavimo intensyvumas – iki 80 proc. prašomos sumos. MITA parama skiriama kaip de minimis pagalba.

„Inočekiai LT“ priemonėje finansavimas projektams skiriamas kaip fiksuotoji suma. Fiksuotosios sumos specifika – projekto vertinimo metu yra nustatoma galutinė projekto vertė (fiksuotoji suma) atsižvelgiant į paraiškoje nurodytų išlaidų pagrįstumą ir projekto privalomi pasiekti rezultatai. Atsiskaitant pagal fiksuotąją sumą pagrindžiančių dokumentų pateikti nereikia. Pagrindinis atsiskaitymo kriterijus – projekto rezultatų pasiekimas.

Fiksuotoji suma (MITA skiriama dalis) bus išmokėta tik pasiekus projekto veiklų rezultatus, nustatytus projekto finansavimo ir administravimo sutartyje. Projekto vykdytojui nepasiekus projekto rezultatų, MITA finansavimo lėšos projekto vykdytojui nebus išmokamos.

Pagrindiniai veiklos rezultatų požymiai – pvz., atlikti xx tyrimai, panaudoti xx metodai, atlikta xx apimties analizė ir pan. Rezultatų pasiekimą pagrindžiantys dokumentai – paslaugų perdavimo-priėmimo aktas, MITA atliekamų patikrų vietoje rezultatai.

Pareiškėjo privačios investicijos projekte privalo sudaryti ne mažiau kaip 20 procentų projekto vertės. Vertinant prioritetas bus teikiamas paraiškoms, kuriose nurodyta pareiškėjo privačių investicijų dalis yra didesnė. Pagalbinis vertinimo prioritetas – paraiškos pateikimo laikas.

Tinkamos finansuoti projekto išlaidos - patirtos ir apmokėtos ne anksčiau nei nuo projekto finansavimo ir administravimo sutarties datos iki projekto veiklų įgyvendinimo pabaigos bei atitinkančios kitus VP2-1.3-ŪM-05-K priemonės „Inočekiai LT“ projektų finansavimo sąlygų aprašo reikalavimus.

Tinkamos išlaidos gali būti:

 • darbo užmokesčio išlaidos projektą vykdantiems ir (ar) administruojantiems pareiškėjo darbuotojams (šios išlaidos projekte privalomos);
 • komandiruočių išlaidos projektą vykdantiems ir (ar) administruojantiems asmenims;
 • paslaugų, reikalingų projektui vykdyti, įsigijimo išlaidos (šios išlaidos projekte privalomos).
INOVACINIŲ ČEKIŲ ANALIZĖ
Informacija atnaujinta 2014.01.17

Grįžti atgal