Priemonė „Inočekiai LT“

VP2-1.3-ŪM-05-K priemonė „Inočekiai LT“ skirta inovacinę veiklą pradedantiesiems ar vykdantiems smulkiojo ir vidutinio verslo (SVV) subjektams, pagal kurią jie gali gauti nustatyto dydžio tikslinę finansinę paramą paslaugoms iš mokslo ir studijų institucijų įsigyti. Šios priemonės pagrindinis bruožas – „greiti pinigai verslui“, t.y. greitai gaunama parama moksliniams tyrimams ir technologiniai plėtrai, supaprastinant paramos gavimo procedūras.

Priemonės tikslas

Didinti šalies ūkio konkurencingumą, verslo produktyvumą ir aukštos pridėtinės vertės verslo lyginamąją dalį, skatinti smulkiojo ir vidutinio verslo (SVV) subjektus vykdyti inovacinę veiklą, skatinti mokslo ir verslo bendradarbiavimą.

Reikalavimai pareiškėjams

 • Tinkami pareiškėjai yra SVV subjektai.
 • Pareiškėjas paraiškos pateikimo datą veikia ilgiau kaip 6 mėnesius.
 • Pareiškėjo metinė apyvarta ne mažesnė kaip 10 000,00 Lt, per paskutinius finansinius metus.
 • Pareiškėjas registruotas Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre.
 • Pareiškėjas turi teisę gauti de minimis pagalbą.
 • Pareiškėjui nėra iškelta byla dėl bankroto arba restruktūrizavimo, nėra pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl ūkinės-komercinės veiklos arba jis nėra likviduojamas.
 • Pareiškėjas yra įvykdęs su mokesčių ir valstybinio socialinio draudimo įmokų mokėjimu susijusius įsipareigojimus pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus (ši nuostata netaikoma juridiniams asmenims, kuriems Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka yra atidėti mokesčių arba valstybinio socialinio draudimo įmokų mokėjimo terminai).
 • Nėra įsiteisėjusio teismo sprendimo dėl pareiškėjo kitos sutarties dėl paramos skyrimo iš ES arba Lietuvos Respublikos biudžeto sutarties lėšų pažeidimo.
 • Nebandė gauti konfidencialios informacijos arba daryti įtakos vertinimą atliekančiai institucijai dabartinio arba ankstesnio paraiškų dėl projekto finansavimo vertinimo arba atrankos proceso metu.
 • Pareiškėjo vadovas ar vyriausiasis buhalteris neturi neišnykusio teistumo dėl nusikalstamos veikos nuosavybei, turtinėms teisėms ir turtiniams interesams, ekonomikai ir verslo tvarkai ar finansų sistemai.

Reikalavimai projektui

Detaliau – VP2-1.3-ŪM-05-K priemonės „Inočekiai LT“ projektų finansavimo sąlygų aprašas (toliau – Aprašas).

 • Mokslinių tyrimų ir (ar) technologinės plėtros paslaugos turi būti perkamos iš MITA direktoriaus patvirtinto Paslaugų sąrašo.
 • Aukštesnis įvertinimas skiriamas projektui, kurio pareiškėjas nėra užmezgęs kontakto su mokslo ir studijų institucija, neturi MTTP projektų vykdymo patirties. Tuo atveju, jei pareiškėjams skiriami vienodi balai, projektai į sąrašą įtraukiami pagal pasirinktą mokslo ir studijų institucijos teikiamą paslaugą, prioritetą projektams teikiant sekančia seka: technologinės plėtros paslaugos, taikomųjų mokslinių tyrimų paslaugos, techninių galimybių studijų paslaugos.
 • Įgyvendinamas per 6 mėnesius nuo projekto finansavimo ir administravimo sutarties (toliau – Sutartis) įsigaliojimo, išskyrus atvejus, jeigu Sutartyje dėl objektyvių priežasčių nenumatyta kitaip.
 • Įgyvendinamas Lietuvos Respublikos teritorijoje.
 • Gali būti pradėtas įgyvendinti ne anksčiau nei po paraiškos registravimo MITA dienos.
 • Projektas ir projekto veiklos negali būti finansuotos ar finansuojamos bei suteikus finansavimą teikiamos finansuoti iš kitų programų, finansuojamų valstybės biudžeto lėšomis, kitų fondų ar finansinių mechanizmų (Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos, Šveicarijos Konfederacijos ir kita) bei kitų veiksmų programų priemonių (VP2-1.3-ŪM-01-K „Idėja LT“, VP2-1.3-ŪM-02-K „Intelektas LT“ ir kt.) ar kitų šaltinių, jei dėl to projekto ar jo dalies tinkamos finansuoti išlaidos gali būti finansuotos kelis kartus.
 • Turi būti pradėtas įgyvendinti ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo Sutarties įsigaliojimo, išskyrus atvejus, kai Sutartyje numatyta kitaip.
 • Projektas atitinka darnaus vystymosi principą. Projekto įgyvendinimas neturi neigiamos įtakos aplinkosaugos, regionų vystymo, socialinėje srityje.
 • Projektas atitinka lyčių lygybės ir nediskriminavimo principus.

Finansavimas

Didžiausia galima projekto (fiksuotoji suma) vertė – 20 000,00 (dvidešimt tūkstančių) Lt. MITA skiriamo finansavimo intensyvumas – 80 proc. prašomos sumos. MITA parama skiriama kaip de minimis pagalba.

„Inočekiai LT“ priemonėje finansavimas projektams skiriamas kaip fiksuotoji suma. Fiksuotosios sumos specifika – projekto vertinimo metu yra nustatoma galutinė projekto vertė (fiksuotoji suma) atsižvelgiant į paraiškoje nurodytų išlaidų pagrįstumą ir projekto privalomi pasiekti rezultatai. Atsiskaitant pagal fiksuotąją sumą pagrindžiančių dokumentų pateikti nereikia. Pagrindinis atsiskaitymo kriterijus – projekto rezultatų pasiekimas.

Fiksuotoji suma (MITA skiriama dalis) bus išmokėta tik pasiekus projekto veiklų rezultatus, nustatytus projekto finansavimo ir administravimo sutartyje. Projekto vykdytojui nepasiekus projekto rezultatų, MITA finansavimo lėšos projekto vykdytojui nebus išmokamos.

Pagrindiniai veiklos rezultatų požymiai – pvz., atlikti xx tyrimai, panaudoti xx metodai, atlikta xx apimties analizė ir pan. Dokumentai, kuriais įrodomas projekto veiklos įgyvendinimo pasiekimas, suprantami kaip dokumentai, kuriuose yra užfiksuojamas įgyvendintos projekto veiklos kiekybiškai išmatuojamas rezultatas (paslaugų priėmimo – perdavimo aktas, dokumentai patvirtinantys projektą administruojančių ir vykdančių asmenų išdirbtas valandas (pažyma dėl darbo užmokesčio priskaitymo ir išmokėjimo, projekto įgyvendinimo rezultatas).

Pareiškėjo privačios investicijos projekte privalo sudaryti ne mažiau 20 procentų projekto vertės.

Vertinimo metu MITA sudaro finansuotinų projektų sąrašą, prioritetą teikdama paraiškoms, surinkusioms daugiau balų. Tuo atveju, jei pareiškėjams skiriami vienodi balai, projektai į sąrašą įtraukiami pagal pasirinktą mokslo ir studijų institucijos teikiamą paslaugą, prioritetą projektams teikiant sekančia seka: technologinės plėtros paslaugos, taikomųjų mokslinių tyrimų paslaugos, techninių galimybių studijų paslaugos. Tuo atveju, jei ir pagal šiuos požymius nėra galimybės sudaryti finansuotinų projektų sąrašo, prioritetas teikiamas pagal SVV subjekto paraiškos registracijos datą ir laiką. 

Tinkamomis finansuoti projekto išlaidomis laikomos išlaidos, atitinkančios Išlaidų ir finansavimo reikalavimų atitikties taisyklių ir Aprašo reikalavimus, patirtos ne anksčiau nei nuo paraiškos registravimo MITA dienos iki projekto veiklų įgyvendinimo pabaigos, nustatytos Sutartyje.

Tinkamos išlaidos gali būti:

 • darbo užmokesčio išlaidos projektą vykdantiems ir (ar) administruojantiems pareiškėjo darbuotojams (šios išlaidos projekte privalomos);
 • komandiruočių išlaidos projektą vykdantiems ir (ar) administruojantiems asmenims;
 • paslaugų, reikalingų projektui vykdyti, įsigijimo išlaidos (šios išlaidos projekte privalomos).
INOVACINIŲ ČEKIŲ ANALIZĖ

PROJEKTŲ VYKDYTOJAI

Priemonės VP2-1.3-ŪM-05-K „Inočekiai LT“ kvietimo Nr. VP2-1.3-ŪM-05-K-02 projektų vykdytojai

Informacija atnaujinta 2014.05.20

Grįžti atgal