Kvietimas dėl įmonių akseleravimo

Ūkio ministerija ir Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra (MITA) kviečia įmones, įsikūrusias mokslo ir technologijų parkuose, teikti paraiškas ir gauti finansavimą akseleravimui Kinijos mokslo ir technologijų parkuose.

Akseleravimo metu bus teikiamos profesionalios konsultavimo, mokymo, verslo vystymo pagalbos, kontaktų verslui plėtoti paieškos paslaugos jaunoms įmonėms, leidžiančios joms augti per kuo trumpesnį laiką, pasitelkiant įvairias pažangiausias priemones ir metodus.

Kvietimas

teikti paraiškas dėl įmonių akseleravimo Kinijos mokslo ir technologijų parkuose

finansavimo skyrimą reglamentuojantys teisės aktai Įmonių, akseleruojamų Kinijos mokslo ir technologijų parkuose, atrankos Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūroje ir akseleravimo išlaidų apmokėjimo sąlygos ir tvarka nustatyta Įmonių, akseleruojamų Kinijos mokslo ir technologijų parkuose, atrankos ir akseleravimo išlaidų apmokėjimo tvarkos apraše, patvirtintame Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros (toliau – Agentūra) direktoriaus 2016 m. rugpjūčio 30 d. įsakymu Nr. 2V-155 (toliau – Aprašas).
Akseleravimo trukmė Ne trumpesnė nei 10 darbo dienų.
Galima gauti finansavimo suma Iki 1300 Eur. Pasirinkus ilgesnę nei 10 darbo dienų akseleravimo trukmę, Agentūros apmokamų išlaidų suma įmonei nedidėja.
TINKAMI pareiškėjai Įmonės, atitinkančios Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatymo 3 straipsnyje nustatytus reikalavimus.Pareiškėjas yra tinkamas, jei:1. jis yra Lietuvos Respublikoje registruota įmonė.2. jis yra įsikūręs mokslo ir technologijų parke, įrašytame į Agentūros administruojamą Mokslo ir technologijų parkų duomenų bazę.3. jam nėra iškelta byla dėl bankroto ar restruktūrizavimo, nėra pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl ūkinės komercinės veiklos arba jis nėra likviduojamas, nėra priimtas kreditorių susirinkimo nutarimas bankroto procedūras vykdyti ne teismo tvarka.4. jis yra įvykdęs įsipareigojimus, susijusius su socialinio draudimo įmokų mokėjimu pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus.5. jis yra įvykdęs su mokesčių mokėjimu susijusius įsipareigojimus pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus.6. jo vadovas ar vyriausiasis buhalteris neturi neišnykusio teistumo dėl nusikalstamos veikos nuosavybei, turtinėms teisėms ir turtiniams interesams, ekonomikai ar verslo tvarkai arba finansų sistemai.
Tinkamos išlaidos 1. Kelionės į  Kiniją ir iš jos transporto išlaidos.2. Gyvenamojo ploto nuomos išlaidos, neviršijant 70 eurų už nuomą parai. Išlaidos, tiesiogiai nesusijusios su gyvenamojo ploto nuoma, tačiau įtrauktos į apgyvendinimo paslaugas teikiančių vienetų ar asmenų išrašytus apskaitos dokumentus (maitinimas, įvairios papildomos asmeninės paslaugos), neapmokamos.3. Vietos kelionių Kinijoje visų rūšių transporto priemonėmis išlaidos, jeigu jos susijusios su akseleravimo tikslais, atsižvelgiant į ekonomiškumo principą (vykimo taksi išlaidos gali būti apmokamos, jei nėra galimybės arba neekonomiška naudotis viešuoju transportu).Išlaidos turi būti patirtos iki 2016 m. gruodžio 16 d.
Paraiškų pateikimo tvarka Pareiškėjas gali teikti vieną paraišką pagal paskelbtą kvietimą teikti paraiškas.Paraiška teikiama užpildant Aprašo 1 priedą.Su paraiška turi būti pateikta Smulkiojo ir vidutinio verslo subjekto statuso deklaracija.
Paraiškų pateikimo terminas 2016 m. rugsėjo 13 d.
Kita informacija Skiriamas finansavimas yra de minimis pagalba pagal Komisijos reglamento (ES) Nr. 1407/2013 nuostatas ir yra suderinamas su bendrąja rinka.
Kontaktai pasiteirauti Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų paramos skyriaus vyr. specialistas Mantas Biekša, tel. Nr.: (8 5) 264 4713, el. p. mantas.bieksa@mita.lt
DOKUMENTAI Aprašas ir paraiškos forma (atsisiųsti)

 

Informacija atnaujinta 2016-09-02

 

Grįžti atgal