Kvietimai

Kvietimas teikti paraiškas finansuoti projektus pagal priemonę
Nr. 01.2.1-MITA-T-845 „INOPATENTAS“

Finansavimo tikslas

Paskatinti juridinius asmenis teikti paraiškas tarptautiniu mastu patentuoti išradimus ir registruoti dizainą, taip stiprinti intelektinės nuosavybės teisių apsaugą tarptautiniu mastu ir skatinti vykdyti mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų (toliau – MTEPI) veiklas.

Finansuojamos veiklos

  1. Išradimų patentavimas tarptautiniu mastu;
  2. Dizaino registravimas tarptautiniu mastu.

Galimi pareiškėjai

Juridiniai asmenys;

Galimi partneriai yra juridiniai asmenys.

Atrankos būdas

Tęstinė projektų atranka.

Didžiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma, Eur

Didžiausia galima skirti finansavimo lėšų suma, skiriama tam pačiam išradimui patentuoti ar dizainui registruoti tarptautiniu mastu, yra 30 000 Eur (trisdešimt tūkstančių eurų), t. y. gali būti įgyvendinami keli projektai tam pačiam išradimui patentuoti ar dizainui registruoti tarptautiniu mastu, tačiau skiriama bendra finansavimo lėšų suma išradimui patentuoti ar dizainui registruoti tarptautiniu mastu negali viršyti 30 000 Eur (trisdešimt tūkstančių eurų). Keli projektai tam pačiam išradimui patentuoti ar dizainui registruoti tarptautiniu mastu gali būti įgyvendinami tuo atveju, jeigu tas pats išradimas patentuojamas ar dizainas registruojamas keliais etapais, kiekviename jų pagal standartinę tvarką ir procedūras vykdant skirtingus veiksmus, privalomus atlikti visais atvejais siekiant patentuoti išradimą ar registruoti dizainą tarptautiniu mastu.

Planuojama kvietimo finansavimo suma, Eur

Pagal Aprašą projektams įgyvendinti numatoma skirti iki 3 041 010 Eur (trijų milijonų keturiasdešimt vieno tūkstančio dešimties eurų) Europos regioninės plėtros fondo lėšų.

Pagal Aprašą numatoma skelbti tris kvietimus teikti paraiškas. Pagal pirmąjį ir antrąjį kvietimus teikti paraiškas numatoma skirti po 912 303 Eur (devynis šimtus dvylika tūkstančių tris šimtus tris eurus), pagal trečiąjį – iki 1 216 404 Eur (vieno milijono dviejų šimtų šešiolikos tūkstančių keturių šimtų keturių eurų).

Paraiškos gali būti teikiamos nuo

2017-06-23 09:00 val.

Paraiškos gali būti teikiamos iki (galutinis paraiškų pateikimo terminas)

2020-11-30 16:00 val. 

Tęstinė projektų atranka baigiama anksčiau, jeigu pagal priimtus sprendimus dėl projektų finansavimo ir pateiktas naujas paraiškas paskirstyta ir prašoma skirti finansavimo lėšų suma sudaro galimybę paskirstyti visą kvietimui teikti paraiškas skirtą lėšų sumą.

Kita informacija

Vadovaujantis Projektų administravimo ir finansavimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 1K-316, (toliau – Taisyklės) pareiškėjai, teikdami paraiškas ir su jomis susijusią informaciją, ir projektų vykdytojai projektų įgyvendinimo metu ir poprojektiniu laikotarpiu privalo naudotis Iš Europos Sąjungos (toliau – ES) struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų projektų duomenų mainų svetaine (toliau – DMS), išskyrus Taisyklėse nustatytas išimtis. DMS naudojimosi tvarka nustatyta Duomenų teikimo per Iš ES struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų projektų DMS tvarkos apraše (Taisyklių 1 priedas).

Jeigu DMS funkcinės galimybės nepakankamos ar laikinai neužtikrinamos, reikalingą informaciją, susijusią su paraiška ar projekto įgyvendinimu, pareiškėjas ar projekto vykdytojas įgyvendinančiajai institucijai ir įgyvendinančioji institucija pareiškėjui ar projekto vykdytojui teikia raštu.

Paraiškų teikimo būdas

Paraiška teikiama per Duomenų mainų sistemą (toliau – DMS) adresu https://dms2014.finmin.lt/dms/#/

Prisijungti prie DMS galima naudojant elektroninį parašą, mobilų elektroninį parašą ar per elektroninę bankininkystę. Pasirašyti dokumentus per DMS galima turint elektroninį parašą, mobilų elektroninį parašą ar valstybės tarnautojo pažymėjimą.

Pareiškėjas pildo paraišką ir kartu su Aprašo 54 punkte nurodytais priedais iki kvietimo teikti paraiškas skelbime nustatyto termino paskutinės dienos teikia ją per Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų projektų duomenų mainų svetainę (toliau – DMS), o jei nėra įdiegtos DMS funkcinės galimybės – įgyvendinančiajai institucijai raštu (kartu pateikdamas į elektroninę laikmeną įrašytą paraišką ir priedus) Projektų taisyklių III skyriaus dvyliktajame skirsnyje nustatyta tvarka. Paraiška ir jos priedai turi būti užpildyti lietuvių kalba.

Paraiškos gali būti teikiamos ne vėliau kaip iki 2020 m. lapkričio 30 d. 24:00 val.

Remiamų valstybių sąrašas Išradimų patentavimas / dizaino registravimas remiamas 43 valstybėse: Argentina, Armėnija, Azerbaidžanas, Baltarusija, Belgija, Brazilija, Čilė, Danija, Estija, Gruzija, Indija, Indonezija, Italija, Izraelis, Japonija, Jungtinė Karalystė, Jungtinės Amerikos Valstijos, Jungtiniai Arabų Emyratai, Kanada, Kazachstanas, Kinija, Latvija, Lenkija, Lietuva, Malaizija, Meksika, Moldova, Mongolija, Nyderlandai, Norvegija, Omanas, Pietų Afrikos Respublika, Pietų Korėja, Prancūzija, Rusija, Suomija, Švedija, Šveicarija, Turkija, Turkmėnistanas, Ukraina, Vietnamas, Vokietija.
Svarbūs dokumentai
  1. Projektų finansavimo sąlygų aprašas 
  2. Projektų administravimo ir finansavimo taisyklės 
  3. Fiksuotų įkainių nustatymo tyrimo ataskaita
  4. Fiksuoti išlaidų dydžiai  (Vadovautis Pažyma ir fiksuotais įkainiais pildant Paraiškos 10 priedo 4 dalį)
  5. PAVYZDINĖ paraiškos forma 

Jeigu projektas vykdomas su partneriu:

  • Jungtinės veiklos (partnerystės) sutarties kopija
  • Projekto biudžeto pasiskirstymas (laisva forma)

SVARBU! Paraiška pildoma TIK per DMS. Paraiškos priedai pridedami taip pat tik per DMS.

 

Įgyvendinančiosios institucijos, priimančios paraiškas, pavadinimas

Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra, biudžetinė įstaiga

Įgyvendinančiosios institucijos adresas

A. Goštauto g. 12-219, LT-01108 Vilnius

Konsultuojančių įgyvendinančiosios institucijos darbuotojų vardai, pavardės, kontaktai (el. paštas, telefonas)

Inga Masilionytė-Larionova, tel. (8 5) 2644714,
el. p. Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Interneto svetainės, kurioje galima rasti kvietimo dokumentus, adresas

© Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra, valstybės biudžetinė įstaiga. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.
A. Goštauto 12-219, LT-01108 Vilnius. Tel. +370 (5) 2644708; faksas +370 (5) 2312292; el. paštas Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.